Seznamte se s Výzvou IV – Akumulace energie z programu Nízkouhlíkové technologie

23. 01. 2019 | Články

Na otázky odpovídá Hana Mrázková, ředitelka Odboru energetických programů a podnikatelských nemovitostí, text výzvy včetně příloh najdete ZDE.

1. Jaké firmy mohou žádat o dotaci z programu Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie?  

Příjemci podpory mohou být malé, střední i velké podniky včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným sektorem. Podpoříme podniky, které splňují kritéria tzv. transparentního balíčku – tedy zveřejňují účetní závěrku a uvádějí majetkovou strukturu v rejstříku skutečných vlastníků.

Úspěšným žadatelům se chystáme rozdělit 100 milionů korun, z toho maximálně 40 milionů velkým podnikům. Pro malé podniky je připravena dotace ve výši 80 %, pro střední 70 % a pro velké 60 % způsobilých výdajů. Nejnižší částka dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 tisíc korun. Protože je podpora poskytována v režimu de minimis, maximální výše dotace je omezena limitem veřejné podpory de minimis.

Dotaci poskytujeme na zavádění inovativních technologií akumulace energie ať už na bázi chemického či fyzikálního principu, jako je akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách či aplikace vodíkových technologií. Podpoříme moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, průtokové baterie, ale i setrvačníky nebo akumulaci energie založenou na stlačeném vzduchu. Do způsobilých výdajů projektu může žadatel započítat investiční výdaje na pořízení i instalaci technologie akumulace energie.

2. Můžete žadatelům doporučit, na co si při podávání žádosti dát pozor?

Akumulace je podporována v režimu de minimis, je důležité si tedy ohlídat, zda žadatel již nemá limit de minimis vyčerpaný – a nezapomenout zohlednit také propojené podniky.

Žadatelům doporučujeme také neodkládat návštěvu stavebního úřadu a již před podáním žádosti si zajistit případné stavební povolení nebo oficiální sdělení stavebního úřadu, že projekt nepodléhá územnímu či stavebnímu řízení. Připravenost žadatele k realizaci projektu je totiž při věcném hodnocení zohledněna 20 body. Pokud plánujete realizovat projekt v provozovně umístěné v rodinném nebo bytovém domě, je nutné pro provozovnu zřídit samostatné odběrné místo elektrické energie. Důležité také je, že projekty nelze realizovat v hlavním městě.

Připomeňme také povinnost realizace diseminačních aktivit nad rámec povinné publicity, jako je publikace článku v tisku, vydání letáku či brožury a prezentace realizovaného projektu na tematické konferenci či semináři, což je specifikem programu Nízkouhlíkové technologie.

Výzvu jsme vyhlásili na konci loňského listopadu a žádosti přijímáme až do konce května 2019. S podáním žádosti dlouze neváhejte, výzva je tentokrát průběžná a na API už kontrolujeme první zaregistrované projekty.

3. Jakou roli hraje v celém procesu Agentura pro podnikání a inovace?

API se tak jako v jiných programech OP PIK podílí na administraci žádostí o dotaci. Odpovědi na dotazy k jednotlivým výzvám, způsobu podání žádostí, překlenutí nesnází s registrací žádosti v informačním systému atd. poskytuje žadatelům naše zelená linka 800 800 777  (po – pá 9:00 – 13:00). Po registraci žádosti je každému projektu přidělen projektový manažer, na kterého se může žadatel kdykoliv v průběhu projektu obrátit formou depeše.

Projektový manažer API provádí formální kontrolu žádosti – projekt vrací žadateli k doplnění a upřesnění chybějících údajů či dokumentů, a v momentě, kdy je projekt po formální stránce správně, předává jej k věcnému hodnocení. Projekty doporučené výběrovou komisí provádí dále procesem směřujícím k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně řeší s příjemcem případné změny projektu, kontroluje výběrová řízení na dodavatele a žádost o platbu. O žadatele a příjemce dotací se nestará jen centrála agentury v Praze, ale i regionální kanceláře API ve všech krajských městech a žadatelé je tak mohou požádat o pomoc přímo v blízkosti místa realizace svých projektů. Centrála i regionální zastoupení API pořádají tematické semináře poskytující zcela praktické rady ke zvládnutí administrace žádostí a projektu jako celku.