OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

 

 

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu. Z této pozice vykonává specifické činnosti implementace pro dotační podporované aktivity OP PIK, např. hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, administraci žádostí o platbu, monitorování projektů a podobně. Další významnou činností API je podpora žadatelů a informační servis o možnostech získání finanční podpory a poradenství příjemcům podpory.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podporované oblasti patří rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, subjekty inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a pro jimi založené a zřizované organizace.

Operační program se skládá z 5 prioritních os. Jednotlivé prioritní osy OP PIK pokrývají celkem 12 investičních priorit v rámci 5 tematických cílů. Prioritní osy jsou dále rozděleny na specifické cíle, v jejichž rámci je stanoveno 23 programů podpory. Výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která je určena pro podporu řízení a implementaci operačního programu.

Prioritní osy OP PIK jsou následující: