IS KP14+

Žádosti do dotačních programů OP PIK jsou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Žádost o podporu vyplňují žadatelé prostřednictvím aplikace IS KP14+. Prostřednictvím této aplikace probíhá elektronické podání žádosti o podporu (podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu) a administrace projektu ze strany žadatele. Žadatelé nemusí do počítače instalovat žádný program a žádost o podporu vyplňují přímo v okně internetového prohlížeče. Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce. Pro technické dotazy žadatelů k aplikaci IS KP14+ je určena hromadná e-mailová adresa ms14.help.tech@mmr.cz.

 

Videonávody k IS KP14+

Vstup do aplikace IS KP14+

Související příspěvky

Upozornění pro žadatele
24. 09. 2018
Vážení žadatelé, po provedeném releasu 14 v aplikaci MS 2014+ došlo ke změně funkcionality v rámci editace vrácených Žádostí o platbu. Bude-li Žádost o platbu vrácena na stranu žadatele k editaci a obrazovky: SD1- Účetní/daňové doklady, SD2 - Lidské zdroje, SD3 - Cestovní Vážení žadatelé, po provedeném releasu 14 v aplikaci MS 2014+ došlo ke změně funkcionality v rámci editace vrácených Žádostí o platbu. Bude-li Žádost o platbu vrácena na stranu žadatele k editaci a obrazovky:
  • SD1- Účetní/daňové doklady,
  • SD2 - Lidské zdroje,
  • SD3 - Cestovní náhrady,
  • Soupiska příjmů,
  • Nezpůsobilé výdaje,
  • Dokumenty a
  • Čestná prohlášení
budou needitovatelné, je nutné kontaktovat depeší projektového manažera, který obrazovky zaktivní. Dále není v současnosti z technických důvodů možné u Žádostí o změnu vybrat dokumenty. Tento problém byl předán k řešení poskytovateli systému. Děkujeme za pochopení.
Upozornění pro žadatele – omezená funkčnost modulu CBA
15. 11. 2017
Aktualizace ke dni 16.11.2017 Vážení žadatelé, funkčnost modulu CBA byla opravena. Pokud bylo CBA, které nepočítalo ekonomické ukazatele odesláno, bude Vám vráceno k opravě společně s návodem jak postupovat při jeho opravě. Je-li CBA (u kterého nedošlo k výpočtu) rozpracované a Aktualizace ke dni 16.11.2017 Vážení žadatelé, funkčnost modulu CBA byla opravena. Pokud bylo CBA, které nepočítalo ekonomické ukazatele odesláno, bude Vám vráceno k opravě společně s návodem jak postupovat při jeho opravě. Je-li CBA (u kterého nedošlo k výpočtu) rozpracované a neodeslané, je potřeba vytvořit nové CBA, které již bude plně funkční a toto bude navázáno na projekt a odesláno.
Původní Novinka: Vážení žadatelé, v současné době je omezená funkčnost modulu CBA, kdy nedochází k výpočtu peněžních toků a tím nedojde ani k výpočtu ekonomických ukazatelů. Přesný termín provedení opravy není v tuto chvíli znám. Pokud plánujete odeslat Žádost o podporu, navažte k projektu takto nevypočtenou analýzu CBA. Po odstranění chyby Vám bude Žádost vrácena a bude Vám umožněna oprava CBA, díky které dojde k přepočítání ekonomických ukazatelů. Omlouváme se za vzniklé komplikace.
Upozornění pro žadatele z programu Partnerství znalostního transferu Výzva III
11. 10. 2017
Vážení žadatelé, bylo nám nahlášeno několik případů systémových problémů s Rozpadem financí. Po správném vyplnění Žádosti o podporu na základě Příručky zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+ nelze provést Rozpad financí, systém hlásí chybovou hlášku: Nebyl nalezen záznam Vážení žadatelé, bylo nám nahlášeno několik případů systémových problémů s Rozpadem financí. Po správném vyplnění Žádosti o podporu na základě Příručky zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+ nelze provést Rozpad financí, systém hlásí chybovou hlášku: Nebyl nalezen záznam veřejné podpory pro režim podpory: Mimo režim veřejné podpory, subjekt: Název podniku. Tento problém je spojen s nastavením rozpočtu a záložkou Veřejná podpora. Již jsme zadali požadavek na vyřešení problému, nicméně vzhledem ke končícímu příjmu Žádostí o podporu postupujte prosím následovně: Na záložce Veřejná podpora kromě záznamu „Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)“ zadejte u podniku přes nový záznam také záznam “Mimo režim veřejné podpory“. U podniku tedy budou na záložce Veřejná podpora oba dva záznamy. Následně bude možné provést Rozpad financí. Případné opravy budeme řešit v doplnění Žádostí o podporu.
Upozornění pro žadatele na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017
22. 08. 2017
Vážení žadatelé, v rámci instalace nové verze MS2014+ dne 22. srpna 2017 byly informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části „Informování o realizaci“. Upozorňujeme, že od tohoto Vážení žadatelé, v rámci instalace nové verze MS2014+ dne 22. srpna 2017 byly informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu. Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části „Informování o realizaci“. Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky. Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím žádosti o změnu nebo zprávách o realizaci projektu) budou doadministrovány touto cestou.
Upozornění pro žadatele – Vyplnění velikosti podniku
25. 01. 2017
Níže uvedené informace neplatí pro výzvy vyhlášené po datu 16. 6. 2017 včetně. Vážení žadatelé, z důvodu změny v generování velikosti podniku v aplikaci IS KP14+ se nyní velikost žadatele na kartě „Subjekty projektu“ nevyplní automaticky, ale je nutné vyplnit velikost podniku Níže uvedené informace neplatí pro výzvy vyhlášené po datu 16. 6. 2017 včetně. Vážení žadatelé, z důvodu změny v generování velikosti podniku v aplikaci IS KP14+ se nyní velikost žadatele na kartě „Subjekty projektu“ nevyplní automaticky, ale je nutné vyplnit velikost podniku ručně. Postupujte prosím následovně: 1. Dočasně zaškrtněte příznak „Veřejná podpora“ v sekci „Doplňkové informace“ na kartě „Projekt“. 2. Z číselníku na kartě „Subjekty projektu“ zvolte odpovídající velikost podniku. 3. Příznak „Veřejná podpora“ opět odškrtněte tak, aby zůstal prázdný. Následně budete moci provést rozpad financí. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
Upozornění pro žadatele z programu Technologie
28. 11. 2016
Vážení žadatelé o dotaci, v souvislosti s plánovaným zahájením příjmu Žádostí o podporu k 9. 12. 2016 do programu Technologie si Vás dovolujeme upozornit na technické nastavení v systému IS KP14+, ve kterém je automaticky nastavena možnost Automatického podávání žádostí o podporu.

Vážení žadatelé o dotaci,

v souvislosti s plánovaným zahájením příjmu Žádostí o podporu k 9. 12. 2016 do programu Technologie si Vás dovolujeme upozornit na technické nastavení v systému IS KP14+, ve kterém je automaticky nastavena možnost Automatického podávání žádostí o podporu. Podmínky IV. a V. výzvy programu Technologie však zakazují automatické podávání z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace daných výzev. Berte prosím na vědomí, že pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena.

Informace pro žadatele – Nastavení oprávnění k podpisu Žádosti o přezkum rozhodnutí a Námitky proti rozhodnutí výběrové komise
15. 11. 2016
Pokud se signatáři při podpisu Žádosti o přezkum rozhodnutí či Námitky proti rozhodnutí výběrové komise v aplikaci IS KP14+ zobrazí chybová hláška „Nemáte oprávnění k podpisu dokumentu“, pravděpodobně nemá pro podpis nastavenu úlohu „Žádost o přezkum rozhodnutí“, případně Pokud se signatáři při podpisu Žádosti o přezkum rozhodnutí či Námitky proti rozhodnutí výběrové komise v aplikaci IS KP14+ zobrazí chybová hláška „Nemáte oprávnění k podpisu dokumentu“, pravděpodobně nemá pro podpis nastavenu úlohu „Žádost o přezkum rozhodnutí“, případně „Námitka proti rozhodnutí výběrové komise“. Pokud požadovaná úloha na kartě „Přístup k projektu“ signatáři chybí, je nutné použít tlačítko „Nový záznam“, příslušnou chybějící úlohu vybrat z číselníku a vybrat signatáře, který danou úlohu má mít – viz printscreen zde. Záznam je nutné uložit. Tím se úloha a její signatář propíše do seznamu a signatáři bude umožněno žádost podepsat.
Upozornění pro žadatele
15. 03. 2016
Vážení žadatelé, při vyplňování žádostí o podporu (včetně žádostí vrácených k opravě/doplnění) je nutné nově vyplnit následující: Formulář Účty subjektu. Zde se vyplňuje číslo účtu žadatele o podporu, kam bude v budoucnu poskytovatel dotace v případě schválení žádosti o

Vážení žadatelé,

při vyplňování žádostí o podporu (včetně žádostí vrácených k opravě/doplnění) je nutné nově vyplnit následující:

Formulář Účty subjektu. Zde se vyplňuje číslo účtu žadatele o podporu, kam bude v budoucnu poskytovatel dotace v případě schválení žádosti o podporu zasílat dotaci. Ve formuláři Rozpočet základní u každé rozpočtové položky nastavit příznak u De minimis, a to konkrétně Patří do de minimis nebo Nepatří do de minimis v závislosti na druhu poskytované podpory (pozn.: V případě programů Školicí střediska a Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví volí žadatelé u každé rozpočtové položky Patří do de minimis).

Děkujeme za spolupráci.

Upozornění pro žadatele
01. 02. 2016
Vážení žadatelé, žádáme Vás o kontrolu nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu na záložce Profil uživatele, Kontaktní údaje v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu byste měli být vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo SMS o

Vážení žadatelé,

žádáme Vás o kontrolu nastavení komunikačního kanálu pro notifikaci u Vašeho účtu na záložce Profil uživatele, Kontaktní údaje v informačním systému IS KP14+. Po nastavení tohoto komunikačního kanálu byste měli být vyrozuměni prostřednictvím emailu nebo SMS o zaslání případné depeše k Vašim žádostem o podporu. Zároveň žádáme žadatele, aby průběžně kontrolovali přijaté depeše přímo v aplikaci IS KP14+, a nespoléhali se pouze na zaslané notifikace.

Děkujeme za spolupráci.

Upřesnění k obecné dokumentaci k výzvám vyhlášeným dne 15. 12. 2015 – dokument Vymezení zvýhodněných regionů
22. 12. 2015
Pro výzvy OP PIK vyhlášené dne 15. prosince 2015, jmenovitě 1. výzva Spolupráce — Technologické platformy, 1. výzva Služby infrastruktury, 1. výzva Obnovitelné zdroje energie, 2. výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se upřesňuje společný dokument k těmto výzvám

Pro výzvy OP PIK vyhlášené dne 15. prosince 2015, jmenovitě 1. výzva Spolupráce — Technologické platformy, 1. výzva Služby infrastruktury, 1. výzva Obnovitelné zdroje energie, 2. výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se upřesňuje společný dokument k těmto výzvám "Vymezení zvýhodněných regionů", kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází z usnesení vlády č. 826/2015 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obdobně se ve 3. výzvě Technologie upravuje seznam podporovaných regionů obsažený ve Specifické příloze č. 2 výzvy, kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází rovněž z usnesení vlády č. 826/2015. Odpovídajícím způsobem se pro 3. výzvu Technologie upravuje Specifická příloha č. 3 výzvy týkající se kritérií pro hodnocení.

Obecná dokumentace k výzvám je k dispozici zde.

Informace pro žadatele
02. 12. 2015
Informace se vztahuje k výzvám vyhlášeným k 29. 5. 2015, kromě programu podpory MARKETING a APLIKACE. Stanovisko Řídicího orgánu OP PIK k dokládání přílohy Projektová dokumentace u výzev OP PIK vyhlášených k 29. 5. 2015: Požadavek na dokládání přílohy "Projektová dokumentace" byl ze strany

Informace se vztahuje k výzvám vyhlášeným k 29. 5. 2015, kromě programu podpory MARKETING a APLIKACE.

Stanovisko Řídicího orgánu OP PIK k dokládání přílohy Projektová dokumentace u výzev OP PIK vyhlášených k 29. 5. 2015:

Požadavek na dokládání přílohy "Projektová dokumentace" byl ze strany Řídicího orgánu OP PIK doplněn dodatečně po datu vyhlášení výzev (po 29. 5. 2015). Z tohoto důvodu nelze považovat tuto přílohu za povinnou. Řídicí orgán OP PIK je však nucen trvat na jejím doložení, neboť jinak nejsou schopni určení externí nebo interní hodnotitelé objektivně posoudit hospodárnost projektu (rozpočet projektu).

Je tedy na rozhodnutí žadatelů, zda přílohu Projektová dokumentace doloží nebo nikoli. V případě nedoložení však bude interní hodnotitel nucen udělit u hodnotícího kritéria Hospodárnost rozpočtu 0 bodů, což může žadatele v další hodnocení výrazně znevýhodnit. Proto doporučujeme žadatelům přílohu Projektová dokumentace na výzvu projektového manažera Agentury CzechInvest doložit. Projektový manažer poskytne žadateli na doložení Projektové dokumentace obvykle lhůtu 2 měsíců od vyzvání k jejímu doplnění, v odůvodněných případech u rozsáhlejších projektů může projektový manažer povolit lhůtu na doložení delší.

Informace pro žadatele
10. 09. 2015
Vážení žadatelé, dle informace TESCO SW Google Chrome přestal umožňovat spuštění pluginu Silverlight, takže jej není možno použít pro podpis žádosti.

Vážení žadatelé,

dle informace TESCO SW Google Chrome přestal umožňovat spuštění pluginu Silverlight, takže jej není možno použít pro podpis žádosti.

Upozornění pro žadatele
01. 06. 2015
Vážení žadatelé, dovolujeme si upozornit, že při vyplňování žádosti v aplikaci ISKP14+ je nutné na kartě Subjekty projektu vyplnit do kolonek „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“ a „Bilanční suma roční rozvahy“ takové údaje, aby velikost podniku byla v souladu s Aplikačním

Vážení žadatelé,

dovolujeme si upozornit, že při vyplňování žádosti v aplikaci ISKP14+ je nutné na kartě Subjekty projektu vyplnit do kolonek „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“ a „Bilanční suma roční rozvahy“ takové údaje, aby velikost podniku byla v souladu s Aplikačním výkladem MSP.