OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tento operační program připraveno celkem 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč.

Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Operační program se skládá z 5 priorit, které se dále dělí na specifické cíle v rámci nichž jsou definovány jednotlivé Podporované aktivity

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

  • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
  • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
  • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
  • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Cílovou skupinou jsou přednostně malé a střední podniky (MSP), nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky. Nově je možné rovněž podpořit i kategorie podniků označené jako malá společnost se střední tržní kapitalizací (small mid-caps) či společnost se střední tržní kapitalizací (mid-caps).

Podporovaným územím je celá ČR mimo regionu NUTS 2 Praha (nová mapa regionální podpory)

Žádosti o podporu jsou podávány a administrovány v rámci systému MS2021+, konkrétně v portálu IS KP21+.

 

Zajímá vás více o OP TAK? Obraťte se na jednu z našich 13 regionálních kanceláří po celé ČR nebo na Zelenou informační linku na čísle +420 800 800 777 nebo e-mailu programy@agentura-api.org