Seznamte se: Služby infrastruktury

09. 01. 2017 | Články

Jste podnikatelským subjektem, municipalitou, výzkumnou organizací či vysokou školou a rádi byste podpořili ekonomiku České republiky v oblasti spolupráce mezi soukromým a výzkumných sektorem?

V programu Služby infrastruktury – Výzva III můžete získat podporu na provoz či rozšíření již existující inovační infrastruktury (stávající vědeckotechnický park, podnikatelský inkubátor, inovační centrum) nebo na novou výstavbu inovační infrastruktury, prostřednictvím které je možné lépe navázat spolupráci mezi jednotlivými subjekty a následně vytvořit příznivé podmínky pro sdílení vědomostí, zkušeností a nápadů, které tak mají větší šanci dostat se na trh.

Prostřednictvím dotace ve výši 50 % (nebo 75 % v případě organizace pro šíření výzkumu, vysoké školy či univerzity) můžeme proplatit jak investiční, tak neinvestiční výdaje.

Podporujeme zejména rozšíření stávající infrastruktury, a to dalším nákupem nemovitostí a jejich rekonstrukcí a kompletního základního vybavení. Přispějeme i na sofistikované technologie a zařízení, včetně softwaru, programů, licencí, operačních a komunikačních systémů. V případě staveb si můžete nárokovat i výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace a inženýrskou činností. Z neinvestičních výdajů, které jsou poskytovány v režimu de minimis, můžeme proplatit zejména výdaje na marketing a propagaci, školení a rekvalifikaci zaměstnanců, kteří pracují na projektu, včetně cestovného a služeb poradců a expertů (např. organizace výběrového řízení). V provozní fázi pomůžeme s výdaji za síťově neskladovatelné dodávky na neobsazené prostory, které se ještě nepodařilo zasídlit (tj. vodné, stočné, energie, teplo, internet apod.).

Oproti předchozím výzvám byla vyjmuta povinnost dokládat stanovy společnosti s explicitně uvedenou větou: „Organizace byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie“. Dále se odstranila podmínka zákazu výrobních aktivit v podpořené infrastruktuře.

Změnou oproti předchozí Výzvě je maximální výše podpory 150 milionů korun u stavebních projektů a požadavek budoucí provozuschopnosti plánovaného projektu po celou dobu jeho udržitelnosti, a to s minimální průměrnou roční mírou obsazenosti inovační infrastruktury nad hranicí 35 %.

Dále se změnil systém a bodové hodnocení projektů, které najdete v příloze č. 4 Výzvy. Doporučujeme všem žadatelům detailní prostudování tohoto dokumentu před podáním Žádosti o podporu. Významnou novinkou je například to, že v případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí musí být Žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení, nově je zařazena bonifikace za vazbu projektu na vybranou znalostní doménu národní RIS3 strategie.

Veškeré informace k Výzvě III programu Služby infrastruktury OP PIK jsou k dispozici na internetových stránkách API zde.