Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie

14. 02. 2017 | Články

Ve středu 25. ledna 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PIK Výzvu II programu Nízkouhlíkové technologie, která je zaměřena na tři podporované aktivity – Elektromobilitu, Akumulaci energie a Druhotné suroviny. Tento program si klade za cíl podporovat konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií.

U podporované aktivity a) Elektromobilita lze pořizovat elektromobily z podporovaných kategorií uvedených ve Výzvě a dále dobíjecí stanice v režimu podpory de minimis. U této aktivity je důležité zmínit, že způsobilým výdajem není celá pořizovací cena elektromobilu, ale pouze poměrná část (viz Příloha Výzvy č. 2 – Příručka způsobilých výdajů). Stále platí omezení, že nelze pořizovat elektromobily z vyšší střední, luxusní, terénní či sportovní třídy, oproti Výzvě I však došlo k rozšíření o kategorie čtyřkolek L7e, nákladních vozidel N1 do 3,5 tun a minibusů M2 a M3 do 7,5 tun.

Modelový příklad projektu – pořízení 3 kusů elektromobilů:

  • Žadatel si pořizuje 3 elektromobily v kategorii M1. Způsobilé výdaje na jeden elektromobil činí 45 % z ceny vozidla.
  • Cena prediktivních nabídek od dodavatelů na jeden elektromobil je 700 tisíc korun bez DPH.
  • Výše podpory na Podnikatelský záměr u aktivity a) činí maximálně 30 tisíc korun.
  • Způsobilé výdaje na pořízení elektromobilů se stanoví následujícím výpočtem:  3x (700 tisíc korun x 0,45) = 945 tisíc korun
  • Celkové způsobilé výdaje na projekt se vypočítají součtem způsobilých výdajů a výše dotace na Podnikatelský záměr, tedy 945 tisíc + 30 tisíc = 975 tisíc korun.
  • Následně bude z celkových způsobilých výdajů vypočtena dotace dle velikosti podniku – v případě malého podniku se s mírou podpory 75 % jedná o dotaci 731 250 korun.

Podporovaná aktivita b) Akumulace energie byla oproti předchozí Výzvě rozšířena o možnost zařadit k instalované akumulaci energie obnovitelné zdroje energie (OZE). V případě akumulace nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE. V rámci této aktivity stále platí možnost pořízení samotné akumulace, která se však řídí podporou de minimis. V aktivitě b) také došlo k navýšení míry podpory na 80 %, 70 % či 60 % dle velikosti podniku. Jako typový projekt zde můžeme uvést kompaktní nabíjecí stanici s instalací OZE a akumulace energie.

V případě podporované aktivity c) Druhotné suroviny je kladen důraz na inovativnost technologie, která slouží k získávání druhotných surovin. U této aktivity upozorňujeme na nepodporovaná odvětví, která jsou uvedena v Příloze Výzvy č. 1 – CZ-NACE. Z tohoto důvodu je v rámci Žádosti o podporu požadováno doložení celních kódů výstupu projektu.

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 1. března 2017. Plánovaná alokace Výzvy činí 500 milionů korun. Z toho 150 milionů korun bylo vyčleněno pro aktivitu a) Elektromobilita, 200 milionů korun pro aktivitu b) Akumulace energie a 150 milionů korun pro aktivitu c) Druhotné suroviny. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto Výzvu. Doba realizace projektu nesmí překročit 2 roky od data přijatelnosti projektu, přičemž nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. prosinec 2019. Minimální a maximální výše dotace je u jednotlivých aktivit stanovena následovně:

  • aktivita a) Elektromobilita: min. 50 tisíc korun, max. 10 milionů korun,
  • aktivita b) Akumulace energie: min. 50 tisíc korun, max. 30 milionů korun,
  • aktivita c) Druhotné suroviny: min. 1 milion korun, max. 100 milionů korun.

Veškeré informace k Výzvě II programu Nízkouhlíkové technologie naleznete zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné informační lince 800 800 777 každý pracovní  den od 9:00 do 13:00 hod. Konzultace k podnikatelským záměrům poskytují také regionální kanceláře API.