Úspory energie – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

14:00:00

Ukončení příjmu

31. 08. 2023

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Informace pro žadatele a příjemce

10. 11. 2023:  Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně textu výzvy Úspory energie – výzva I.

Poskytovatel dotace se rozhodl, že k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) nebude třeba dokládat územní rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci/účinnou veřejnoprávní smlouvu/certifikát vydaný autorizovaným inspektorem/sdělení úřadu, že projekt nepodléhá územnímu/stavebnímu řízení (dále jen „vyjádření stavebního úřadu), jak je uvedeno v podmínkách Výzvy. Podmínka kap. 8.2 písmene a) byla tudíž z Výzvy vymazána.

Podmínka doložení vyjádření stavebního úřadu byla nově zapracována do vzoru Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha č. 7 Výzvy, bod 6.13.12). Pro doložení vyjádření stavebního úřadu i nadále platí lhůta 270 dnů od systémové depeše v MS2021+ s informací o tom, že žádost o podporu byla doporučena k financování (stav PP25a nebo stav PP25b nebo stav PU25 – žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty).

Všechny ostatní podmínky kap. 8.2 zůstávají zachovány, stejně jako povinnost doložení čestného prohlášení k RoPD. Z povinností kap. 8.2 se jedná zejména o povinnost doložit dokumenty k jednoznačnému prokázání práv k místu realizace, prohlášení k velikosti podniku a v relevantních případech formulář pro posouzení podniku v obtížích a prohlášení k de minimis (dále viz požadavky kap. 8.2). Tyto dokumenty je nutné doložit nejpozději do 30. 11. 2023. V případě nedoložení povinných příloh pro vydání ROPD v uvedeném termínu bude žadatel vystaven riziku, že se procesně nestihne ROPD vydat do 31.12.2023 a poskytovatel dotace bude nucen aktualizovat na projektu podmínky podle nově platného Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách – konsolidované znění účinné ke dni 1.7.2023 (dále jen „GBER“).

Kontrola velikosti podniku bude nově ze strany poskytovatele dotace probíhat po vydání ROPD. Z Modelu hodnocení (příloha č. 1 Výzvy) byla tudíž vymazána povinnost poskytovatele dotace provést kontrolu velikosti podniku před vydáním RoPD.

K této změně poskytovatel dotace přistoupil v důsledku zveřejnění změnového nařízení GBERu – Nařízení Komise (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy. Nové znění výrazně mění článek 38, na základě kterého, je poskytována podpora v rámci dané Výzvy.

Výše uvedená opatření mají napomoci k tomu, aby poskytovatel dotace zachoval co největšímu počtu projektů původní podmínky výzvy. Projektům, kterým nebude vydáno ROPD do konce roku 2023, budou muset být podmínky upraveny podle nového znění GBER.

Dalšími změnami výzvy je doplnění do kapitoly s názvem „Ostatní ustanovení“ odůvodnění zacílení výzvy v souladu s požadavkem MP VHVP kapitolou 4.1.5 a doplnění kapitoly s názvem „Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě“ o přílohu č. 9 s názvem „Nepodporované kategorie CZ NACE“, která byla dodatečně zveřejněna dne 5. 5. 2023, ale nebyla k danému dni dopsána do seznamu příloh výzvy.

28. 7. 2023: Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. v aktivitě Úspory energie

Řídicí orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie. Výzva bude přepracována tak, aby nové nastavení odpovídalo požadavkům revidovaného nařízení GBER, a to na základě již zahájených konzultací s poradním orgánem Evropské komise. Dále upozorňujeme žadatele, kteří hodlají podat žádost do výzvy I. v aktivitě Úspory energie před ukončením jejich příjmu, že Řídicí orgán musí vydat všechna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) nejpozději do 31. 12. 2023, neboť po tomto datu již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však výzva I. bohužel není (a nemůže být) v souladu. Pokud je tedy zřejmé, že plánovaný projekt nezíská veškeré podklady k vydání RoPD (například stavební povolení) do 30. 11. 2023, doporučujeme takový projekt vůbec neregistrovat a vyčkat s jeho podáním na novou výzvu.

Oznamujeme proto tímto, že příjem žádostí do výzvy I. v aktivitě Úspory energie OP TAK bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00. Nová výzva s upravenými podmínkami pak bude opětovně vyhlášena v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024.


5. 5. 2023: Dne 5. 5. 2023 MPO informovalo o dodatečném zveřejnění přílohy č. 9 – Nepodporované CZ NACE u výzvy I Úspory energie.

Obsah přílohy zohledňuje požadavky článku 7 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Jedná se tedy o povinnosti, které plynou přímo z uvedených nařízení.

V rámci již podaných projektů bylo ověřeno, že z hlediska CZ NACE splňují projekty požadavky nařízení, resp. přílohy.

24. 2. 2023: Dne 24. 2. 2023 MPO informovalo o změně textu I. výzvy Úspory energie a přílohy č. 1 Model hodnocení (úprava kritéria věcného hodnocení č. 9 „Hospodárnost rozpočtu“), č. 3 Specifické podmínky výzvy (podmínka h)) a č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu (část I., str. 3–4).

V textu Výzvy došlo k úpravě definice nepodporované aktivity „Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů“, tak, aby byla zamezena podpora projektů s fiktivní úsporou energie; dále k úpravě poměrů velikosti akumulace k velikosti FVE 1:1 a doplnění odkazu na zpřesnění definice indikátorů (formální úprava).

Všechny výše uvedené změny jsou formou revizí zveřejněny v níže uvedených dokumentech.

Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 10. 3. 2023. Výše uvedené změny Výzvy a příloh Výzvy se nevztahují na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahují na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedených změn.

FAQ k výzvě I

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Více viz kap. 4.1 výzvy

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Míra podpory:

 • 35 – 65 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek*
 • projektová dokumentace*
 • výdaje na organizaci výběrových řízení*

*Podpora nákladů na energetický posudek
a projektovou dokumentaci vzniklých
před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic).
 • Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Soubory