Úspory energie – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

14:00:00

Ukončení příjmu

30. 11. 2023

14:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Informace pro žadatele a příjemce

5. 5. 2023: Dne 5. 5. 2023 MPO informovalo o dodatečném zveřejnění přílohy č. 9 – Nepodporované CZ NACE u výzvy I Úspory energie.

Obsah přílohy zohledňuje požadavky článku 7 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Jedná se tedy o povinnosti, které plynou přímo z uvedených nařízení.

V rámci již podaných projektů bylo ověřeno, že z hlediska CZ NACE splňují projekty požadavky nařízení, resp. přílohy.

24. 2. 2023: Dne 24. 2. 2023 MPO informovalo o změně textu I. výzvy Úspory energie a přílohy č. 1 Model hodnocení (úprava kritéria věcného hodnocení č. 9 „Hospodárnost rozpočtu“), č. 3 Specifické podmínky výzvy (podmínka h)) a č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu (část I., str. 3–4).

V textu Výzvy došlo k úpravě definice nepodporované aktivity „Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů“, tak, aby byla zamezena podpora projektů s fiktivní úsporou energie; dále k úpravě poměrů velikosti akumulace k velikosti FVE 1:1 a doplnění odkazu na zpřesnění definice indikátorů (formální úprava).

Všechny výše uvedené změny jsou formou revizí zveřejněny v níže uvedených dokumentech.

Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 10. 3. 2023. Výše uvedené změny Výzvy a příloh Výzvy se nevztahují na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahují na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedených změn.

FAQ k výzvě I

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • využití odpadní energie
 • akumulace všech forem energie
 • efektivnější osvětlení
 • snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR)
 • vegetační střechy
 • modernizace výrobních a technologických procesů

Více viz kap. 4.1 výzvy

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Míra podpory:

 • 35 – 65 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek*
 • projektová dokumentace*
 • výdaje na organizaci výběrových řízení*

*Podpora nákladů na energetický posudek
a projektovou dokumentaci vzniklých
před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic).
 • Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.