Slovníček pojmů – D

D

De minimis

Finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která svým rozsahem nemůže výrazně ovlivnit hospodářskou soutěž. Celková podpora jednomu příjemci nesmí během 3 let překročit částku 200 tis. EUR. Podpora je sledována kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik (více informací k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis je k dispozici na webu API zde.)

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory, než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

Dodavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě obchodního vztahu s odběratelem dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce.

Dotace

Neekvivalentní plnění poskytované z veřejných rozpočtů v penězích. Obvykle splňuje znaky veřejné podpory. Dle zákona č.218/2000 Sb. jsou dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám. Jedná se o nenávratnou formu podpory.