Využití inflační doložky ve výběrových řízeních realizovaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů

03. 06. 2022 | Články

Vzhledem k rostoucím cenám materiálu, zboží a energií byla do Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK (dále jen „PpVD“) účinných od 28. 3. 2022 zakomponována možnost vyhradit si v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) změnu závazku ze smlouvy na zakázku dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé tak mohou využívat inflační doložky i ve výběrových řízeních zadávaných v režimu PpVD, avšak za předpokladu, že podmínky jejího uplatnění i její obsah budou jednoznačně vymezeny již v ZD (a následně obsaženy i ve smlouvě), přičemž nemůže nastat situace, kdy by zadavatel s dodavatelem vyjednával jakékoliv podmínky či obsah změny závazku až v průběhu plnění dané zakázky. Současně musí být splněna podmínka, že nedojde ke změně celkové povahy zakázky.

V rámci inflační doložky je nutné stanovit:

  • vhodný index, kterým budou ceny přepočítávány – např. index spotřebitelských cen zveřejňovaný ČSÚ, index cen ve stavebnictví (rovněž ČSÚ), indexy a kurzy používané na trzích jednotlivých komodit (např. Londýnská burza kovů), cenové soustavy URS či RTS apod.;
  • rozhodný okamžik pro výpočet indexu, tedy okamžik, od kterého bude index uplatněn (např. konec lhůty pro podání nabídek, den uzavření smlouvy) a okamžik rozhodný pro ocenění (např. okamžik fakturace konkrétního materiálu či prací);
  • identifikaci položek, které mohou být indexovány – celková cena, resp. všechny položky tvořící cenu, nebo jednotlivé položky;
  • limity pro uplatnění výhrady – od jaké výše inflace či nárůstu ceny položky bude inflační doložka uplatněna, nebo naopak určit maximální míru inflace, o kterou bude cena plnění navýšena.

V případě, že si zadavatel dopředu nevyhradí změnu závazku a dojde k nárůstu cen, lze v souladu s bodem 47) PpVD akceptovat změny „malého rozsahu“, aniž by došlo k podstatné změně závazku ze smlouvy. Tzn., že u zakázek na dodávky či služby musí být hodnota změny nižší než 10 % původní hodnoty závazku, u zakázek na stavební práce musí být hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Více viz Doporučení k růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit v zakázkách zadávaných dle Pravidel pro výběr dodavatelů.