Technologie – Výzva III

Vyhlášení výzvy

15. 12.

2015

Zahájení příjmu

04. 01. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

19. 01. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem III. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Upozornění pro příjemce

V souvislosti se snahou o eliminaci ekonomických dopadů epidemie COVID-19 byla zavedena opatření týkající se vykazování indikátorů povinných k naplnění, tzn. indikátorů 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou a 10401 Počet vytvořených pracovních míst, programu Technologie OP PIK. Více informací ZDE.

 

Upozornění pro žadatele – aktualizace přílohy č.4 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část:

Vážení příjemci,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 2. 2020 došlo k aktualizaci přílohy č.4 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. Konkrétně se jedná o doplnění definice indikátoru 21404 o větu „U projektů s CZANCE 46 a 47 (velko- a maloobchod) je indikátor 21404 vykazován za prodej zboží a u všech ostatních projektů za prodej výrobků a služeb.“


Upozornění pro žadatele – navýšení alokace:

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášené výzvě Technologie III takto:

Plánovaná alokace výzvy Technologie III, oznámená dne 15. 12. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 3,0 mld. Kč, s ohledem na téměř čtyřnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.


Upozornění pro žadatele – Ukončení příjmu Žádostí o podporu:

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. Není tedy již možné v rámci této výzvy podat žádost o podporu. Děkujeme za pochopení.


Upozornění pro žadatele – garance příjmu Žádostí o podporu do 19. 1. 2016:

Vážení žadatelé,

v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19.1.2016 do 8:00. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze očekávat, že podmínka pro zastavení příjmu žádostí při dosažení alokace 3 mld. Kč bude do této doby naplněna a podání žádostí po 8:00 dne 19.1.2016 nebude již možné.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

  • podnikající fyzická a právnická osoba (MSP), která splňuje definici vymezenou Nařízením Komise (EU) 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč
  • míra podpory: v žádosti bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 35% (střední podnik) nebo maximálně 45 % (malý podnik) způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
  • podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR v podporovaných regionech vymezených v příloze č. 2

Systém sběru žádostí:

  • kolový