Opatření pro zmírnění očekávaných negativních ekonomických dopadů epidemie COVID pro výzvy programu podpory Technologie

30. 06. 2020 | Novinky

Vážení příjemci, v důsledku koronavirové epidemie přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k opatřením pro zmírnění očekávaných negativních ekonomických dopadů epidemie na malé a střední subjekty podnikající na území ČR.

Přijatá opatření se týkají vykazování indikátorů povinných k naplnění, tzn. indikátorů 21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou a 10401 Počet vytvořených pracovních míst, programu Technologie OP PIK.

Datum naplnění a udržení cílových hodnot indikátorů 21404 a 10401 bude možné včasným podáním Změnového řízení posunout, a to až o 2 roky od termínu stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doba udržitelnosti projektu bude adekvátně prodloužena.

O změnu termínu naplnění a udržení cílových hodnot indikátorů je nezbytné požádat podáním Změnového řízením s doložením důvodů, pro které příjemce dotace o změnu naplnění cílových hodnot indikátorů 21404 a 10401 žádá. Změnové řízení je nezbytné podat nejpozději 14 kalendářních dnů před uplynutím lhůty stanovené v ISKP+ pro Podání Zprávy o udržitelnosti projektu.

Skutečnost, zda příjemce dotace plní povinnost udržet cílovou hodnotu indikátorů od termínu jejího splnění kontinuálně po celou dobu udržitelnosti projektu, nebude v nově nastaveném harmonogramu pro podávání Zpráv o udržitelnosti projektu v ISKP+ sledováno.

O výše uvedené změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné požádat pouze jednou.

Cílové hodnoty indikátorů lze i nadále upravovat v souladu s platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace projektu.