Aplikace – Speciální výzva

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2023

Zahájení příjmu

30. 08. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2023

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

 

 • Výzva je určená pouze pro projekty, kterým bylo v rámci OP PIK Aplikace – Výzva VIII. a IX. umožněno tzv. „fázování“.
 • Podpořený může být pouze projet, který ukončil I. fázi projektu v rámci OP PIK oponentním řízením se známkou:

V – vynikající výsledky mezinárodního významu.

NEBO

U uspěl dle zadání, cíle projektu byly splněny.

Míra a výše dotace:

 • Dotace na II. fázi projektu realizovaného v OP TAK je poskytována minimálně ve výši 50 % a maximálně ve výši 120 % dotace požadované na řešení II. fáze projektu podané do OP PIK.

Podrobnější informace a konkrétní míry podpory viz Výzva bod 9.1.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na materiál a komponenty
 • ostatní provozní náklady
 • paušální náklady (dodatečné režijní náklady)
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Výstupem projektu bude: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • Výstup projektu koresponduje s deklarovaným výstupem II. fáze podnikatelského záměru v OP PIK.
 • II. fáze projektu nebyla zahájena před datem registrace žádosti o podporu .
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. června 2026.

Soubory