Aplikace – Výzva IX

Vyhlášení výzvy

28. 05.

2021

Zahájení příjmu

08. 06. 2021

10:00:00

Ukončení příjmu

01. 09. 2021

13:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Upozornění pro žadatele a příjemce

27. 1. 2022:

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že u Výzvy IX programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 63 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.

Řídicí orgán umožní navýšení alokace Výzvy IX k pokrytí minimálně všech projektů s průměrným počtem bodů 63 včetně (Z věcného hodnocení, bez započtení bodů za rating), a to pro žadatele z řad MSP i velkých podniků. Navýšení alokace by představovalo navýšení o cca 0,6 mld. Kč k současné alokaci 2,5 mld. Kč. Projekty řešené v rámci přezkumného řízení do této hodnoty nejsou vzhledem k nemožnosti přesnějšího odhadu zahrnuty, hranice 63 bude mezní i po opravném hodnocení.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je kontrola transparentního balíčku a velikosti podniku žadatele a partnerů projektu s finančním příspěvkem.

12. 10. 2021: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK oznámilo, že vzhledem k rychlému hodnocení projektů IX. Výzvy programu Aplikace budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům MSP a velkých podniků splňujících kódy intervence 63 nebo 65 se 70 a více body, které byly doporučeny k podpoře výběrovou komisí.

27. 7. 2021:

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK informoval o změně harmonogramu Výzvy IX programu Aplikace. Z důvodu pokračující situace související s mimořádnými opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u Výzvy IX programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 31. 7. 2021; 13:59:59 do 1. 9. 2021; 13:59:59.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Aplikace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner., MSP pak maximálně tři projekty
 • žadatel/partner odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • hlavním žadatelem/příjemcem projektu musí být člen konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu (celkových způsobilých výdajích)

Soubory