CZ EN

Aplikace – Výzva VIII

Vyhlášení výzvy

01. 09.

2020

Zahájení příjmu

14. 09. 2020

10:00:00

Ukončení příjmu

01. 02. 2021

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Upozornění pro žadatele a příjemce

Dne 22. 4. 2021: Z důvodu podpory další skupiny podnikatelů ve ztížených ekonomických podmínkách souvisejících s COVID-19 Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VIII programu Aplikace, bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Velkým podnikům mimo kódy intervence 065 a 063, jejichž projekty obdržely 75 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí je i nadále splnění podmínek tzv. transparentního balíčku, kontrola velikosti podniku žadatele a partnerů projektu. Žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.

Dne 10. 3. 2021: Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VIII programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 70 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace se bude vydávat pouze v případě, kdy žadatel i jeho partneři naplňují definici MSP dle přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 (omezení se nevztahuje na výzkumné organizace a projekty, které plní kód intervence 063 nebo 065).

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí je i nadále splnění podmínek tzv. transparentního balíčku, kontrola velikosti podniku žadatele a partnerů projektu. Žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.

Dne 28. 1. 2021: Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 zahájí Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK u projektů Výzvy VIII programu Aplikace, které získají 75 a více bodů v rámci jednotlivých dílčích výběrových komisí, vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dne 13. 1. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s přijatými opatřeními a následky epidemie Covid-19 a současně problematickému financování národního programu na podporu VaV TREND je u VIII. Výzvy programu Aplikace opětovně prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o dva týdny, a to z původního termínu 15. 1. 2021 do 1. 2. 2021.

Dne 14. 12. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s původními opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u VIII. Výzvy programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o jeden měsíc, a to z původního termínu 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

Dne 21. 9. 2020 došlo na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídicího orgánu MPO, k aktualizaci textu Výzvy VIIIDůvodem změny je posun data nejzazší doby realizace, tj. do 31. 5. 2023.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Aplikace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

 

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně tři projekty
 • žadatel/partner odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • hlavním žadatelem/příjemcem projektu musí být člen konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu (celkových způsobilých výdajích)

Soubory