Aplikace – Výzva VIII

Vyhlášení výzvy

01. 09.

2020

Zahájení příjmu

14. 09. 2020

10:00:00

Ukončení příjmu

01. 02. 2021

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Upozornění pro žadatele a příjemce

7.7.2021: Řídicí orgán OP PIK oznámil, že navýšení alokace Výzvy VIII umožní stanovit novou finální bodovou hranici 63 bodů včetně, tzn. všechny projekty, jež ve věcném hodnocení (bez započtení bodů za finanční rating) získaly 63 bodů a více, bude možné postoupit v rámci administrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez ohledu na velikost podniku žadatele/partnerů či kódy intervence.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je i nadále doporučení k financování výběrovou komisí, kontrola transparentního balíčku a velikosti podniku žadatele/partnerů; žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.

25.5.2021: Řídicí orgán OP PIK oznámil, že u Výzvy VIII programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 65 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se bude vydávat pouze v případě, kdy žadatel i jeho partneři naplňují definici MSP dle přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 (omezení se nevztahuje na výzkumné organizace a projekty, které plní kód intervence 063 nebo 065). Pro velké podniky je ponechána stávající bodová hranice 75 včetně (viz Aktualizace ze dne 22.4.2021).

Došlo také k navýšení alokace Výzvy VIII programu OP PIK APLIKACE na 5,9 mld. Kč.

14.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příručka administrace žádostí o platbu.

 


Dne 22. 4. 2021: Z důvodu podpory další skupiny podnikatelů ve ztížených ekonomických podmínkách souvisejících s COVID-19 Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VIII programu Aplikace, bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Velkým podnikům mimo kódy intervence 065 a 063, jejichž projekty obdržely 75 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí je i nadále splnění podmínek tzv. transparentního balíčku, kontrola velikosti podniku žadatele a partnerů projektu. Žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.

Dne 10. 3. 2021: Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VIII programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 70 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace se bude vydávat pouze v případě, kdy žadatel i jeho partneři naplňují definici MSP dle přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 (omezení se nevztahuje na výzkumné organizace a projekty, které plní kód intervence 063 nebo 065).

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí je i nadále splnění podmínek tzv. transparentního balíčku, kontrola velikosti podniku žadatele a partnerů projektu. Žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy VIII.

Dne 28. 1. 2021: Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 zahájí Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK u projektů Výzvy VIII programu Aplikace, které získají 75 a více bodů v rámci jednotlivých dílčích výběrových komisí, vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dne 13. 1. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s přijatými opatřeními a následky epidemie Covid-19 a současně problematickému financování národního programu na podporu VaV TREND je u VIII. Výzvy programu Aplikace opětovně prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o dva týdny, a to z původního termínu 15. 1. 2021 do 1. 2. 2021.

Dne 14. 12. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně harmonogramu VIII. Výzvy programu Aplikace. Z důvodu aktuální situace související s původními opatřeními a následky epidemie Covid-19 je u VIII. Výzvy programu Aplikace prodloužena doba příjmu žádostí o podporu o jeden měsíc, a to z původního termínu 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021.

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

Dne 21. 9. 2020 došlo na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídicího orgánu MPO, k aktualizaci textu Výzvy VIIIDůvodem změny je posun data nejzazší doby realizace, tj. do 31. 5. 2023.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Aplikace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
 1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
 2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
 
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

 

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně tři projekty
 • žadatel/partner odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software
 • hlavním žadatelem/příjemcem projektu musí být člen konsorcia s nejvyšším podílem způsobilých výdajů na celkovém rozpočtu projektu (celkových způsobilých výdajích)

Soubory