Informace pro žadatele

12. 06. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé,

Řídící orgán OP PIK si Vám tímto dovoluje oznámit, že s platností pro výzvy vyhlašované od 5. 6. 2019 dochází v rámci administrace žádostí o podporu ke změnám, které se týkají následujících oblastí:

  • změna obecné lhůty na vracení žádosti o podporu k opravě na max. 2 x 8 pracovních dnů,
  • posouzení kontroly statusu Malého a středního podniku (MSP) bylo přesunuto do fáze před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
  • posouzení možné výše podpory de minimis bylo přesunuto do fáze před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Upozorňujeme všechny žadatele, že u projektů nebude nově v rámci kontroly formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti posuzován statut MSP. Správné určení statutu MSP při podání žádosti o podporu je výhradně v odpovědnosti žadatele. Statut MSP bude agenturou API posuzován u projektů, které budou doporučeny k financování až ve fázi před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě zjištění, že žadatel uvedl velikost podniku v žádosti o podporu chybně, povede uvedené u výzev, kde má toto zjištění vliv na hodnocení projektu nebo míru podpory a velikost dotace, k zamítnutí žádosti o podporu bez možnosti opravy. Pouze v případě, že zjištěná velikost podniku bude menší, než žadatel v žádosti o podporu deklaroval, bude za splnění ostatních podmínek dané výzvy možné pokračovat v administraci projektu, nebude ovšem umožněno navyšovat míru dotace a velikost podpory.

Rovněž možná výše podpory de minimis bude ze strany API kontrolována až ve fázi před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dojde-li ke zjištění, že požadovanou výši podpory de minimis nelze poskytnout, bude žadateli umožněno ponížit rozpočet projektu, avšak pouze za předpokladu, že tím nedojde k porušení jakékoliv podmínky dané výzvy a uvedené nebude mít vliv na hodnocení projektu. V takovém případě bude žádost o podporu zamítnuta.

Tyto změny byly provedeny z důvodu zajištění efektivnější administrace žádostí o podporu v rámci všech programů OP PIK.