Žádost o platbu a zprávy o realizaci

Podkladem k proplacení způsobilých výdajů nárokovaných v rámci projektu je Žádost o platbu (ŽoP), kterou příjemce předkládá elektronicky v aplikaci IS KP21+ po realizaci jednotlivých etap, nebo v případě jednoetapových projektů po ukončení celého projektu. Platby jsou prováděny zpětně za již vynaložené schválené prostředky doložené uhrazenými účetními doklady.

Spolu s ŽoP je podávána Zpráva o realizaci (ZoR), jež reportuje stav a pokrok v realizaci projektu. Pravidla pro podání ŽoP a ZoR upravují Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část (kap. 12 a kap. 11.1.1) a jejich přílohy Mzdová tabulka pro OP TAK a Tabulka cestovních náhrad pro OP TAK.

Pomocnými dokumenty, které příjemce seznamují se založením, vyplněním a finalizací ŽoP a ZoR v IS KP21+, jsou Příručka pro podání Žádosti o platbu v IS KP21+ a Průvodce zprávami pro OP TAK.