Rádce

Start

Kvalitní podnikatelský záměr

Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Měli byste mít jasnou představu o tom, proč chcete projekt uskutečnit a zda jste schopni jej realizovat. Projekt musí mít přesně specifikovaný cíl a logickou

Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Měli byste mít jasnou představu o tom, proč chcete projekt uskutečnit a zda jste schopni jej realizovat. Projekt musí mít přesně specifikovaný cíl a logickou strukturu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. Velkou pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu. Struktura podnikatelského záměru je stanovena příslušnou Výzvou k předkládání Žádostí o podporu daného dotačního programu.

1

Informace o možnostech podpory záměru

Na základě cíle projektového záměru zvolíte vhodný dotační program podpory OP PIK pro jeho financování. Základní informace o programech podpory naleznete v jejich programových textech. Specifické podmínky

Na základě cíle projektového záměru zvolíte vhodný dotační program podpory OP PIK pro jeho financování. Základní informace o programech podpory naleznete v jejich programových textech. Specifické podmínky jsou potom stanoveny jednotlivými Výzvami pro předkládání Žádosti o podporu.

V případě, že si s výběrem programu nebudete vědět rady, pomůžeme vám v nejbližší regionální kanceláři Agentury pro podnikání a inovace (API), která se nachází v každém krajském městě. Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím Zelené informační linky 800 800 777 či e-mailu programy@agentura-api.org.

2

Podání žádosti o podporu

Žádost do dotačních programů OP PIK podáváte prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání Žádostí o podporu a

Žádost do dotačních programů OP PIK podáváte prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání Žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životnosti cyklu. Do počítače nemusíte instalovat žádný program. Žádost o podporu vyplníte přímo v okně internetového prohlížeče. Aplikace je dostupná na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Pro přístup do portálu ISKP14+ je nutné nejprve provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce. Podání, resp. Podpis Žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Více informací o získání elektronického podpisu a provedení registrace naleznete v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, který je ke stažení v záložce Metodika.

U většiny programů podpory je využíván jednokolový příjem žádostí, kdy žadatelé předkládají přímo Žádost o podporu. Postup vyplnění formuláře Žádosti o podporu v aplikaci IS KP14+ naleznete v příloze Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část konkrétní Výzvy pro předkládání Žádosti o podporu.

Datum přijatelnosti projektu

Způsobilé výdaje projektu vznikají dnem podání Žádosti o podporu (Předběžné žádosti v případě dvoukolového příjmu žádosti). Před podáním žádosti lze realizovat výběrové řízení na dodavatele dle stanovených pravidel, uzavřít smlouvu však můžete až v den přijatelnosti projektu. Do způsobilých výdajů projektu obsahujícího stavební práce můžete zahrnout náklady na projektovou dokumentaci vzniklé po 1. 1. 2014, pokud jste při výběru dodavatele projektové dokumentace postupovali dle stanovených pravidel.

3

Hodnocení projektu

Nejprve je projekt hodnocen Agenturou pro podnikání a inovace z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí. Poté je Žádost o podporu posuzována z věcného hlediska odbornými hodnotiteli Ministerstva

Nejprve je projekt hodnocen Agenturou pro podnikání a inovace z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí. Poté je Žádost o podporu posuzována z věcného hlediska odbornými hodnotiteli Ministerstva průmyslu a obchodu na základě výběrových kritérií daného programu (tito interní hodnotitelé si v případě přesahu odborné kapacity Řídicího orgánu mohou vyžádat i doplňkový externí posudek). Následně jsou Žádosti o podporu předloženy výběrové komisi, jenž je na základě posudků interních hodnotitelů souhrnně posoudí a doporučí je nebo nedoporučí k poskytnutí dotace. V případě schválení projektu výběrovou komisí obdržíte Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahující podmínky a povinnosti příjemce dotace, k jejichž dodržování se podpisem zavazuje.

4

Realizace projektu

Mezi nejdůležitější podmínky, které jako příjemce podpory musíte dodržovat, patří vedení odděleného účetnictví či daňové evidence, postup dle Pravidel pro výběr dodavatelů v případě realizace zakázky, na kterou

Mezi nejdůležitější podmínky, které jako příjemce podpory musíte dodržovat, patří vedení odděleného účetnictví či daňové evidence, postup dle Pravidel pro výběr dodavatelů v případě realizace zakázky, na kterou bude poskytnuta podpora (důležité dokumenty vztahující se k výběru dodavatele v OP PIK naleznete zde) a zajištění povinné publicity projektu. Povinnou publicitu projektů v OP PIK upravují dokumenty Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část a Manuál jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS). Tyto dokumenty, loga povinné publicity ke stažení a další informace jsou k dispozici zde.

5

Žádost o platbu

Podpora vám bude vyplacena zpětně na základě předložení žádosti o platbu. Žádost o platbu podáváte elektronicky v aplikaci IS KP14+ po realizaci jednotlivých etap, nebo po ukončení celého projektu. Formálně správná a

Podpora vám bude vyplacena zpětně na základě předložení žádosti o platbu. Žádost o platbu podáváte elektronicky v aplikaci IS KP14+ po realizaci jednotlivých etap, nebo po ukončení celého projektu.

Formálně správná a kompletní žádost o platbu projde v API procesem autorizace plateb a poté je podána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení.

Informace o přípravě a podání Žádosti o platbu v aplikaci IS KP14+ jsou k dispozici v příloze Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část v záložce Metodika.

Kontrola na místě

V průběhu realizace projektu nebo po jeho ukončení může být u vás vykonána kontrola na místě. Je proto nutné pečlivě archivovat veškerou dokumentaci týkající se projektu.

6

Monitorování projektu

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením dotace) i po jeho ukončení. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů a

Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením dotace) i po jeho ukončení. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů a naplňování závazných ukazatelů, které jsou definovány programem a stanoveny přímo žadatelem. Jakožto příjemce dotace máte povinnost informovat o svém projektu ve zprávách o realizaci projektu a poté ve zprávách o udržitelnosti projektu, které pravidelně předkládáte prostřednictvím portálu IS KP14+.

Informace o jednotlivých typech monitorovacích zpráv a postupech jejich podání v aplikaci IS KP14+ naleznete v příloze Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část v záložce Metodika. K dispozici je také prezentace obsahující přehled zpráv souvisejících s monitoringem projektu v OP PIK a postup jejich podání v aplikaci IS KP14+.

Co znamená udržitelnost projektu?

Udržitelností projektu se rozumí doba, po kterou musíte zachovat výstupy projektu. Délka doby udržitelnosti projektu je stanovena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; ve většině programů OP PIK činí doba udržitelnosti 5 let od finančního ukončení projektu.

7
Jste u cíle