Veřejná podpora a de minimis

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje tato uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem, a tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě rozhodnutí Evropské komise.


De minimis

Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu.

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podpora se sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik.

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Měnové kurzy Evropské centrální banky naleznete zde.

Poskytovatel podpory de minimis je povinen před jejím poskytnutím písemně sdělit podniku zamýšlenou částku podpory, upozornit jej na charakter podpory a dále je poskytovatel povinen vyžádat si od daného podniku prohlášení o všech dalších podporách de minimis, které tento podnik v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel. Poskytovatelé podpory de minimis mají povinnost zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře do centrálního registru de minimis. Příjemci podpory de minimis si mohou vyhledávat informace o podporách malého rozsahu, které jim byly poskytnuty od 1. 1. 2010, na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI zde.