Smart grids I – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

01. 10.

2020

Zahájení příjmu

30. 10. 2020

14:00:00

Ukončení příjmu

25. 02. 2021

16:00:00

Uzavřená výzva

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Upozornění pro žadatele a příjemce

11.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příloha č. 5 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • Velké podniky.

žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
 • Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (podpora de minimis)
 • Podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků
 • v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu