CZ EN

Potenciál – Výzva VII

Vyhlášení výzvy

28. 08.

2020

Zahájení příjmu

04. 09. 2020

12:00:00

Ukončení příjmu

07. 12. 2020

23:59:59

Otevřená výzva

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Oznámení pro žadatele

11. 11. 2020: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídicí orgán OP PIK, rozhodlo o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu o dva týdny z 23. 11. 2020 do 7 .12. 2020 vzhledem k přibývajícím žádostem o prodloužení termínu příjmu žádostí do VII. výzvy ze strany žadatelů o dotaci z důvodu aktuální situace ohledně epidemie Covid-19 a jejím nepříznivým vlivům na podnikatelský sektor.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení, nehmotného majetku, novostaveb a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Potenciál k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)
 • dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splňuje podmínky dané výzvou
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel/příjemce (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí v případě MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 a 065  činí 10 mil. Kč