CZ EN

FAQ – Program Potenciál

K Žádosti o podporu žadatel předloží kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní a výpis z katastru nemovitostí za prodávajícího, který nebyl vydán více než 3 měsíce před podáním Žádosti o podporu.

K žádosti o platbu za první etapu žadatel o podporu předloží výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy dokládající vlastnictví pozemku/nemovitosti žadatelem, které nebyly vydány více než 3 měsíce před podáním Žádosti o podporu, řádně podepsanou kupní smlouvu a znalecký posudek o ceně obvyklé zpracovaný soudním znalcem z oboru oceňování nemovitostí ne starší 6 měsíců před datem podpisu kupní smlouvy.

Majetek musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek.

Výstavba na pozemku, který nepatří žadateli, je možná pouze tehdy, pokud pozemek ze 100 % vlastní mateřská nebo dceřiná společnost žadatele. Zároveň by tato skutečnost (právo stavby) měla být upravena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. K právu stavby by měla být žadatele doložena smlouva o zřízení práva stavby, ze které bude zřejmé, že se právo stavby zřizuje na dobu realizace projektu a také dobu udržitelnosti projektu. Daná skutečnost by také měla být zapsána do Katastru nemovitostí jako věcné břemeno práva stavby.

Žadatel nejpozději v poslední den realizace projektu na svých webových stránkách zveřejní soupis pořízeného vybavení a dále pak seznam zkoušek, které na nich může provést. Rozsah prováděných zkoušek závisí na žadateli. Provádění zkoušek musí být poskytováno za tržních podmínek, a to základě smlouvy nebo oběma stranami stvrzené objednávky.

Výše uvedené neznamená povinnost žadatele vpustit do kapacity osoby z jiného subjektu, aby požadované zkoušky na zařízení provedly samy!

Viz návod pro příjemce dotace z programu Potenciál.

Do minimální investice lze zahrnout pouze pořizovací cenu vybavení, které má žadatel zařazeno v účetnictví společnosti jako dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a jeho pořízení bylo odsouhlaseno řídícím orgánem.

Neplatí pro drobný hmotný/nehmotný majetek, o kterém žadatel účtuje jako o dlouhodobém hmotném/nehmotném majetku!

V případě kombinovaného využití vybavení do minimální investice lze započítat pouze ekvivalent pořizovací ceny odpovídající podílu doby, po kterou je zařízení užíváno pro účely výzkumu/vývoje.

Pokud byl žadatel sankcionován např. za chybu při výběrovém řízení na pořízení vybavení, které je určeno pouze pro výzkum/vývoj, počítá se do minimální investice celá cena takového vybavení.

Drobný hmotný/nehmotný majetek není možné zařadit do minimální investice. Jedná se vždy o nezpůsobilý výdaj, a to bez ohledu na to, jak je v účetnictví žadatele zařazen a zda byl/nebyl schválen řídícím orgánem.

Zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) v souladu s čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1).

 

 1. 065: projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu. Žadatel v Podnikatelském záměru vyčíslí dopad na nízkouhlíkové hospodářství v podobě CO2 nebo na klima v podobě CO2, nebo emisí metanu nebo jiných relevantních energetických ukazatelů. Doporučen je dokument Státní politiky životní prostředí ČR 2012-2020.
 2. 063: projekty velkých podniků jejichž hlavní účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce s MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat min. 30 % strojního času pořízené infrastruktury po dobu trvání projektu a následně také po dobu udržitelnosti (5let). Projekty přímé spolupráce VP a MSP musí být dostatečně popsány z hlediska způsobu a rozsahu spolupráce mezi subjekty. K žádosti bude doložena Smlouva o spolupráci MSP a VP ke konkrétnímu projektu výzkumu a vývoje.
 3. Kód intervence 065 a 063 je platný pouze pro žádosti o podporu velkého podniku.
 4. Podmínka naplnění kódu intervence nemusí být splněna současně. 1 žádost = 1 kód intervence.

 

 1. Plakát – pro projekty, kde výše podpory nepřesahuje 500 tis. eur a pro projekty, kde celková výše podpory přesahuje 500 tis. eur, ale nejedná se o financování stavebních prací. Plakát žadatel umístí po zahájení realizace projektu na viditelné místo.
 2. Dočasný billboard – pro projekty, ve kterých jsou financovány stavební práce a celková výše podpory přesahuje 500 tis. eur.
 3. Stálá pamětní deska/ stálý billboard – celková výše podpory přesahuje 500 tis. eur a jsou financovány položky nákupu hmotného předmětu či stavebních prací. Stálá pamětní deska či billboard se vystaví nejpozději do tří měsíců po dokončení operace na místě viditelném pro veřejnost.
 4. Internetové stránky – obsahují stručný popis projektu, vč. jejich cílů. Žadatel také zdůrazní, že pro daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie. Nejpozději v den ukončení projektu je příjemce povinen na svých webových stránkách zveřejnit seznam majetku pořízeného v projektu a dále pak soupis zkoušek, které může na tomto zařízení provést pro jiné subjekty, a to za tržních podmínek.

 

 1. Kurz – k přepočtu Aktiv a Obratu se využívá kurz k roku předcházejícímu roku, ve kterém je  určován status MSP (určuji status MSP k 2018 počítám kurzem 2017).
 2. Kurz pro přepočet je brán kurzem Evropské centrální banky k poslednímu dni roku. Pro rok 2018= 25,724 Kč/eur; 2017= 25,535 Kč/eur; 2016= 27,021 Kč/eur; 2015= 27,023 Kč/eur
 3. Obrat = do Prohlášení nepočítáme s řádkem určující Čistý obrat, ale patří sem řádky I. a II. Tržby z prodeje výrobků a služeb, Tržby z prodeje zboží.