Partnerství znalostního transferu – Výzva V

Vyhlášení výzvy

23. 09.

2019

Zahájení příjmu

07. 10. 2019

09:00:00

Ukončení příjmu

07. 01. 2020

15:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu je posílení mobility a rozvoje transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Upozornění pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Partnerství znalostního transferu k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a znalostní organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
 • znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
 • znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP): osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha, rozhodné je umístění provozovny podniku, ve které je projekt realizován
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • veškerý zisk z transferu znalostí prováděného znalostní organizací musí být znovu investován do primární činnosti této organizace
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu); znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit