Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

30. 11.

2018

Zahájení příjmu

03. 12. 2018

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 09. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Výstupem projektů bude rozšiřování moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory.

Výše dotace:

 • minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední, velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem je stanoven v textu Výzvy
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • v rámci Výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 3 žádosti o podporu
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle, bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty níže uvedených úrovní:

– TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově významné prostředí v případě klíčových technologií)

– TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí

– TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný

– TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí

 • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie