CZ EN

FAQ – Program Nízkouhlíkové technologie

Ano.

Energetický posudek není povinnou přílohou žádosti o podporu. Všechny povinné přílohy jsou vždy uvedeny v textu Výzvy.

Jednostopá vozidla jsou podporovanou aktivitou. Vyjmenované podporované typy elektromobilů jsou vždy uvedeny ve Výzvě.

Nejedná se o podporovanou aktivitu, jelikož vysokozdvižný vozík není zařazen v podporovaných kategoriích silničních vozidel.

Výdaje na podnikatelský záměr jsou nezpůsobilým výdajem.

Definice ojetého elektromobilu není ve Výzvě uvedena, nicméně ve Výzvě IV je uvedena definice nového elektromobilu, konkrétně str.12, bod 9.3 c).

Za nový dopravní prostředek je považován takový, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km a byl k němu vydán čistopis velkého technického průkazu.

Menší projekty ve výzvě Elektromobilita se způsobilými výdaji do 2 mil. Kč nemusejí na pořízení technologií vyhlašovat výběrové řízení. I tak je však nutné postupovat v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Zadavatel odpovídá za to, že prostředky budou vynaloženy hospodárně a pouze za účelem splnění cílů projektu, a rovněž odpovídá za dodržení ustanovení bodu 3), 53) a 54) Pravidel pro výběr dodavatelů.

Pro úspěšné čerpání dotace je nutné pořídit elektromobil bez pomoci leasingu či jiného zajištění závazku převodem práva. Nezapomeňte, že pro elektromobily kategorie M1 platí cenový limit 1 250 tis. Kč, na dražší vozidlo nelze čerpat dotaci.

Podporované obchodní třídy vozidel vychází z aktuální kategorizace dle SDA (Svaz dovozců automobilů). Podporované kategorie silničních vozidel jsou následující: L, M1, M2 a M3 do 7,5 t, N1 a N2 do 12 t. Více v textu Výzvy.

Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou v žádné Výzvě podporovanou aktivitou.

Ano.

Žadatel si určí úroveň TRL v popisu projektu, kterou může doložit přiložením podpůrných dokumentů. Splnění tohoto binárního kritéria posoudí interní hodnotitel. Pro projekty ve výzvě Elektromobilita je TRL vždy 9 a žadatel nemusí dokládat žádné dokumenty.

Cílová hodnota u indikátoru povinného k naplnění bude vždy 1, nezávisle na počet pořizovaných technologií. Projekt se 3 elektromobily a 1 dobíjecí stanicí bude mít cílovou hodnotu indikátoru stále 1.