CZ EN

FAQ – Program Nízkouhlíkové technologie

Ano.

Energetický posudek není povinnou přílohou žádosti o podporu. Všechny povinné přílohy jsou vždy uvedeny v textu Výzvy.

Jednostopá vozidla nejsou podporovanou aktivitou. Vyjmenované podporované typy elektromobilů jsou vždy uvedeny ve Výzvě.

Nejedná se o podporovanou aktivitu, jelikož vysokozdvižný vozík není zařazen v podporovaných kategoriích silničních vozidel.

Studie proveditelnosti, jinak řečeno Podnikatelský záměr, je způsobilá jen v určitých Výzvách programu NUT. Jedná se o studii proveditelnosti dle požadované osnovy, jež je přílohou dané Výzvy. Studie proveditelnosti musí být zpracována na takové úrovni, aby bylo možno na jejím základě provést bodové hodnocení projektu.

Způsobilost výdajů za zpracování PZ se liší, je nutné pečlivě přečíst přílohu dané Výzvy – Vymezení způsobilých výdajů.

Rozsah podnikatelského záměru:

V rámci zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele OP PIK byl u III. a IV. Výzvy Elektromobilita a Akumulace energie zjednodušen obsah podnikatelského záměru. U obou aktivit je jako příloha Výzvy zveřejněn soubor ve formátu xlsx, Podnikatelský záměr, ve kterém žadatel vyplní požadované údaje, případně vybere jednu z možností připraveného rozbalovacího seznamu v příslušné buňce.

V případě, že žadatel potřebuje projektový záměr popsat podrobněji a tento dokument svým rozsahem nevyhovuje, doloží žadatel vyplněnou xlsx tabulku + doplňující technický popis projektu, tzn. samostatnou textovou přílohu podnikatelského záměru s podrobným popisem projektu.

Definice ojetého elektromobilu není ve Výzvě uvedena, nicméně ve Výzvě IV je uvedena definice nového elektromobilu, konkrétně str.12, bod 9.3 c).

Za nový dopravní prostředek je považován takový, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km a byl k němu vydán čistopis velkého technického průkazu.

Důležité je klást důraz na transparentní výběrové řízení a nediskriminační stanovení technických parametrů vozu. Pro úspěšné čerpání dotace je nutné pořídit elektromobil bez pomoci leasingu či jiného zajištění závazku převodem práva.

Podporované obchodní třídy vozidel vychází z aktuální kategorizace dle SDA (Svaz dovozců automobilů). Podporované kategorie silničních vozidel jsou následující: L6e a L7e, M1, M2 a M3 do 7,5 t, N1 a N2 do 12 t. Více v textu Výzvy.

Elektromobilem se rozumí níže specifikované typy vozidel:

– BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo)
– EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem)

Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou v žádné Výzvě podporovanou aktivitou.

Ano.

Žadatel si určí úroveň TRL ve studii proveditelnosti a popisu projektu, kterou může doložit přiložením podpůrných dokumentů. Splnění tohoto binárního kritéria posoudí interní hodnotitel. Co se týká Výzvy Elektromobilita, TRL bude vždy 9 a nemusí se dokládat žádné dokumenty.

Cílová hodnota u indikátoru povinného k naplnění bude vždy 1, nezávisle na počet pořizovaných technologií. Projekt se 3 elektromobily a 1 dobíjecí stanicí bude mít cílovou hodnotu indikátoru stále 1.