Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III

Vyhlášení výzvy

05. 03.

2024

Zahájení příjmu

19. 03. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2025

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory:

 • 75 % celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Služby patentových zástupců

musí být zaúčtováno jako neinvestiční výdaj

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 • Žadatelé o podporu mohou podat libovolný počet žádostí o podporu, není však možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jejichž výstupy se vztahují ke stejnému řešení, a to jak technickému, designovému či grafickému.

Nepodporované aktivity: 

 • Udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu.
 • Udělení patentu v zahraničí
 • Udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví.