Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I

Vyhlášení výzvy

19. 04.

2023

Zahájení příjmu

03. 07. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

29. 03. 2024

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

30. 10. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že příjem žádostí o podporu bude prodloužen do 29. března 2024.

 

 • Digitalizuj s OP TAK: představení výzvy a ukázka podání žádosti o podporu v IS KP21+ ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost
 • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč maximálně do výše 200 tis. EUR.

Míra podpory:

 • Malý podnik 40 % celkových způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 30 % celkových způsobilých výdajů.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby a ostatní výdaje
 • Nepřímé náklady

Kompletní přehled ZV včetně limitů viz příloha Výzvy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • Podporováno není pořízení hmotného
  majetku (HW), který slouží k hlavnímu
  předmětu podnikání firmy žadatele
  (core business).
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Dotace je poskytována v režimu
  de minimis, tj. max. 200 tis. EUR
  za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Každý žadatele (1 IČ) je vrámci Výzvy omezen na jednu aktivní žádost.