Nová Pravidla pro výběr dodavatelů

18. 10. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé/příjemci,

dne 16.10.2019 byla vydána nová Pravidla pro výběr dodavatelů s účinností od 23.10.2019.

Níže uvádíme přehled nejzásadnějších změn, ke kterým došlo v nové verzi PpVD.

 

Upraven název sekce z Sekce fondů EU a digitální ekonomiky na Sekce fondů EU.
V souladu s Metodickým stanoviskem č. 2 ze dne 27. 8. 2019 vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj byly zvýšeny limity určující postup dle PpVD a to z 400 tis. na 500 tis. Kč bez DPH v případě veřejného zadavatele, „dotovaného“ zadavatele a zadavatele, který zadává sektorovou zakázku. U zakázek zadávaných ostatními zadavateli se limit zvýšil z 500 tis. Kč bez DPH na 2 mil. Kč bez DPH v případě dodávek a služeb a na 6 mil. Kč bez DPH v případě stavebních prací.
Bod 14) písm. a) – Upřesněny povinné náležitosti ZD – přesný popis předmětu zakázky musí být specifikován v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a pro podání vzájemně porovnatelných nabídek.
Bod 15) písm. a) – Formální úprava věty: „Pokud zadavatel stanoví jakoukoli část kvalifikace jakýkoliv požadavek na kvalifikaci, je vždy povinen požadovat prokázání základní způsobilosti  a dále rovněž profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.“
Bod 20) – Doplněna věta o zvýrazněný text: „Provede-li zadavatel změny či doplnění zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek podle povahy provedené úpravy.“
Bod 21) písm. a) a písm. b) – Doplněna povinnost zadavatele, který v zadávacích podmínkách specifikoval odkazy na konkrétní subjekty nebo předměty, výslovně umožnit pro plnění zakázky použití jiných rovnocenných řešení a to u každého takového požadavku/odkazu. Nově tedy nelze uvést jednu univerzální větu platnou pro celou zadávací dokumentaci. Tato aktualizace plyne z požadavku EK, kterým je ŘO povinen se řídit.
Bod 22), který byl nově vytvořen z posledního odstavce bodu 21) – Doplněna věta: „Tyto činnosti musí zadavatel konkrétním způsobem nadefinovat a relevantně odůvodnit s ohledem na klíčové části zakázky.“ Zrušena věta: V odůvodněných případech může zadavatel nadefinovat významné činnosti zakázky, které nemohou být plněny poddodavateli, pokud je to odůvodněno povahou plnění.“
Poznámka pod čarou č. 24 – Příklad doplněn o normy, které platí pro určitý konkrétní výrobek.
Bod 23) – Upravena věta: „V případě vyloučení účastníka postupuje zadavatel dle § 48 odst. 2 – 6 a 8 ZZVZ.“ Nově PpVD odkazují pouze na § 48 odst. 2, 3, 5 a 8 ZZVZ. Odst. 4 a 6 nejsou zcela vyjmuty, pouze jsou nahrazeny nově doplněnými body 24) a 25) PpVD.
Doplněn bod 24) Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
Doplněn bod 25) Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že došlo k zakázané spolupráci (Bid rigging) ve výběrovém řízení . Za takovou spolupráci se považuje zejména:
a) zadavatel, nebo osoba zastupující zadavatele, která se podílela na přípravě či realizaci výběrového řízení, pomáhali smluveným účastníkům k vítězství ve výběrovém řízení;
b) výběrového řízení se zúčastnily pouze tajně smluvené společnosti;
c) dohoda  mezi účastníky bez pomoci zadavatele, která vedla k úspěchu při výběru dodavatele. 
Bod 29) (původně bod 26) – výklad pojmu ihned nově vysvětlen v poznámce pod čarou č. 27: Povinnost otevřít obálky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek je splněna, pokud k tomuto otevření dojde do 100 minut od skončení lhůty pro podání nabídek. Výhrada delší lhůty, která je obsažená např. v ZD, nebude akceptována. Výjimečně je možné připustit i prodlevu delší, tato však musí být ze strany zadavatele zdůvodněna. Jako zdůvodnění nebudou akceptovány např. požadavky na čas nutný k přepravě obálek od administrátora VŘ k zadavateli, obvyklá nepřítomnost osob z hodnotící komise na pracovišti atp.
Bod 38 (původně bod 34) – Protokol musí nově obsahovat také f) výsledek posouzení kvalifikace, pokud byla zadavatelem požadována (seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci a údaje rozhodné pro prokázání jejího splnění).

 

Ostatní úpravy jsou pouze formálního charakteru a nemění povinnosti příjemců dotací v OP PIK.

 

Dovolujeme si upozornit, že Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK jsou pro žadatele/příjemce závazná a v případě rozporu informací mezi Pravidly pro výběr dodavatelů a doporučujícím dokumentem Pokyny k úspěšné realizaci VŘ má žadatel/příjemce povinnost řídit se Pravidly pro výběr dodavatelů. Aktualizace Pokynů k úspěšné realizaci VŘ je připravována a žadatelé/příjemci budou o jejím vydání informováni.