Informace k daňovému balíčku

09. 04. 2021 | Novinky

V souvislosti s přijatým „daňovým balíčkem“, resp. s účinností zákona č. 609/2020 Sb. (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), zejména v souvislosti s novelizací zákona č. 586/1992 Sb. (zákon o dani z příjmů) a zákona č. 563/1991 Sb. (zákona o účetnictví) informuje MPO, coby poskytovatel dotace o následujícím:

1. INVESTIČNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE NA POŘÍZENÍ DHM A DNM

a. V případě, že výzva nedefinuje vstupní cenu majetku dle zákona o daních z příjmů (§29) jako minimální hranici, bude postupováno z hlediska posouzení způsobilosti výdajů pro všechna období dle interních účetních postupů účetní jednotky (příjemce) ve věci evidence DHM a DNM dle zákonných podmínek. Platí, že tento majetek bude evidován jako dlouhodobý v aktivech příjemce po dobu udržitelnosti projektu.

b. V případě, že výzva definuje vstupní cenu majetku dle zákona o daních z příjmů (§29) jako minimální hranici 40 tis. u DHM resp. 60 tis. u DNM, bude postupováno z hlediska posouzení způsobilosti investičních výdajů tak, že i nadále zůstává hranice pro zařazení mezi dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek 40 tis. Kč pro dlouhodobý hmotný majetek (resp. 60 tis. Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek). Dotčený majetek musí být evidován v účetnictví jako dlouhodobý ne/hmotný majetek. Tento majetek musí být evidován jako dlouhodobý v aktivech příjemce po dobu udržitelnosti projektu.

2. ODPISY NÁROKOVANÉ JAKO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU

a. Mimořádné odpisy

Mimořádné odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů (ZDP) může uplatnit pouze první odpisovatel dle § 28 odst. 1 ZDP, týkají se tedy výhradně nového hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Z hlediska způsobilosti výdajů budou jako způsobilé akceptovány daňově účinné odpisy (daňový náklad dle ZDP). Při využití možnosti mimořádných odpisů podle § 30a ZDP ze strany účetní jednotky (poplatník, příjemce) budou akceptovány odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2.

b. Odpisy nehmotného majetku

Daňově účinné odpisy nehmotného majetku se řídí podle aktuálního znění zákona o dani z příjmů vč. doprovodných přechodných ustanovení (ZDP). Jako způsobilé výdaje budou akceptovány pouze takové odpisy, které jsou/budou daňově účinné (daňový náklad). Mimo jiné tedy platí:

  1. Poplatníci, kteří vedou účetnictví, uplatňovali podle úpravy do 31. 12. 2020 výdaje na pořízení nehmotného majetku dle § 32a ZDP, kde byla pro tento majetek stanovena hodnotová hranice vstupní ceny překračující 60 tis. Kč.
  2. Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již ZDP od 1. 1. 2021 neupravuje a daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku se u poplatníků, kteří vedou účetnictví, řídí § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.
  3. U nehmotného majetku, u něhož bylo zahájeno odpisování přede dnem nabytí účinnosti novelizovaného ZDP, se postupuje podle § 32a odst. 4 a 6 ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novelizovaného ZDP.

Ve všech popsaných případech je příjemce vždy vázán zákonem o účetnictví i zákonem o daních z příjmů v platných a účinných zněních.