Vydání Příručky k použití definice malých a středních podniků

26. 01. 2021 | Novinky

API dne 25. 1. 2021 zveřejnila návodný dokument nazvaný Příručka k použití definice MSP, který slouží jako obecné vodítko pro žadatele a příjemce v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jiné zúčastněné strany při uplatňování závazných pravidel stanovení velikosti podniku uvedených v Příloze č. 1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách „GBER“). Nově vydanou příručku a další související dokumenty vztahující se k problematice stanovení velikosti podniku naleznete zde.