CZ EN

FAQ – Zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

Poskytovatel dotace tyto povinnosti nestanovil. Povinnost uveřejnění dokumentů ve sbírce listin i zápis v evidenci skutečných majitelů jsou zakotveny v legislativě ČR. Poskytovatel nyní pouze trvá na tom, aby tyto povinnosti byly dodrženy u společností žádajících o dotaci.

Týká se těch výzev, které tuto povinnost obsahují. Nejčastěji je vše popsáno v kapitole 4.2, v bodech 7, 8 a 9 (případně pod písm. g),h) a i)). Jedná se pouze o ty výzvy, které byly vyhlášeny v červnu 2018 a později.

Jak je uvedeno v bodě č.7 (případně pod písm. g)) kapitoly 4.2 výzvy, tak pouze za ta období, za která žadatel vyplňuje formulář finanční analýzy.

Nikoli, dle textu výzvy se jedná o podmínky, které musí splnit žadatel. Tedy pokud zatím nepodával žádné daňové přiznání, tak ve Sbírce listin nemá zveřejněny žádné účetní závěrky.

Zápis v registru skutečných majitelů se kontroluje také pouze u žadatele.

Fyzické osoby, které jsou zapsané v Obchodním rejstříku musejí splnit svou povinnost dle bodu č. 7 (případně pod písm. g)) kapitoly 4.2 výzvy. Nezapsané fyzické osoby tuto povinnost nemají.

Zapsané i nezapsané fyzické osoby nemusejí mít zápis v Registru skutečných majitelů.

Ano. Jak je popsáno v bodě č. 7 (případně pod písm. g)) kapitoly 4.2 výzvy, žadatel je povinen mít zveřejněné (učiněné podání) účetní závěrky za ta období, která vyplnil do formuláře finanční analýzy. V tomto případě roky 2017 a 2018. Ačkoli je zde zákonem stanovená 30-ti denní lhůta, do kdy je nutné zveřejnit účetní závěrku, tak ke zveřejnění musí dojít vždy před podáním Žádosti o podporu. V souvislosti s tím se Vám tato lhůta zkracuje, pokud budete chtít podat Žádost o podporu velmi brzy po podání daňového přiznání. Samozřejmě obdobně to bude u žadatelů, kteří podávají daňové přiznání ke konci března a Žádost o podporu by chtěli podat hned začátkem dubna.

Dle bodu č. 7 (případně písm. g)) kapitoly 4.2 výzvy je nutné zveřejňovat celou účetní závěrku, tedy i včetně přílohy k účetní závěrce. V případě, že jste již účetní závěrku k Rejstříkovému soudu podali a přesto dosud nejsou k datu podání Žádosti zveřejněny, je nutné toto podání doložit dle textu v bodě č. 7 (případně dle písm. g)) kapitoly 4.2 výzvy, včetně dokumentů určených ke zveřejnění. Tedy buď potvrzením elektronické podatelny (doručenka z datové schránky) Obchodního rejstříku anebo kopií samotného podání s razítkem v případě papírového doložení. Malé a mikro podniky (dle definice zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.) mají za povinnost dokládat pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

Na webové stránce https://issm.justice.cz/ je záložka „zobrazení mého výpisu“. Pro zobrazení je nutné znát tzv. JISM – jednotný identifikátor skutečného majitele. Ten obdržíte v procesu vyplňování formuláře.

Pokud ve výpisu z Obchodního rejstříku není u společníka uvedena žádná informace o vydání kmenového listu, tak to zpravidla znamená, že vydán nebyl a tato společnost může být žadatelem. V případě pochybnosti je nutné prověřit zakladatelské listiny společnosti.

Dokládání potvrzení o podání žádosti o zveřejnění účetní závěrky na Sbírce listin je nutné pouze v případě, že účetní závěrka není soudem zveřejněna v době kontroly Vašeho projektu. Pokud by se tak stalo, budete vyzvání k doložení potvrzení včasného odeslání dokumentů ke zveřejnění. U Registru skutečných majitelů je nutné být v registru zapsán již před podáním Žádosti o podporu, jinak bude projekt vyřazen. Zápis musí být proveden a být viditelný pro kontrolu ze strany zaměstnanců API, kteří mají do registru přístup. Dokládání doručenek již není bráno jako splnění této povinnosti.