CZ EN

FAQ – Program vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map

Program Vysokorychlostní internet podporuje investice do infrastruktury ve smyslu čl. 3, odst. 1, písm. c) Nařízení 1301/2013. Toto je patrné z programového dokumentu OP PIK, v němž jsou aktivity DTM klasifikovány oblastí zásahu 046, jež dle tabulky I přílohy prováděcího nařízení 184/2014 spadá pod Infrastrukturu IKT. Celá podporovaná aktivita DTM a všechny její způsobilé výdaje jsou financovány z prostředků zatříděných v této oblasti zásahu.

Výzva III v programu Vysokorychlostní internet na Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) přispívá k naplňování specifického cíle „4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem máme za to, že celá operace spočívá ve financování infrastruktury.

Doporučujeme proto pro výběr z povinných nástrojů publicity dle Pravidel způsobilosti a publicity uvažovat celkovou výši podpory, která se vztahuje k celkovým způsobilým výdajům na hmotný i nehmotný majetek. U projektů DTM typicky celková výše podpory přesáhne 500 000 EUR a současně jde o financování infrastruktury – tedy by měl být dočasný billboard a stálá pamětní deska.

Finanční výkazy nejsou povinnou přílohou žádosti. Oprava chyby v systému MS2014+ již byla provedena.

Toto je bohužel nezpůsobilé. Výzva stanovuje, že se může mapovat pouze to, co je přímo ve vlastnictví kraje, jakož i svazků obcí.

Výjimka se týká pouze mapování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a veřejného osvětlení, které je způsobilé, i pokud jsou ve vlastnictví jiných právnických osob, jež jsou 100% vlastněny kraji nebo obcemi, jakož i příspěvkových organizací obcí nebo kraje.

Takto je k tomu přistoupeno vzhledem k problematice veřejné podpory.

Ano, AO ve vazbě na DI a TI mohou být zařazeny do vrstvy DI a TI ovšem nevstupují do výpočtu plnění indikátoru, a to ani v počátečním ani konečném stavu (do tohoto výpočtu vstupují jen skutečné prvky DI a TI).

Ano, mohou být zařazeny do ZPS. (musí být ovšem uvedena informace o AO, alespoň v metadatech pro případné auditní kontroly). Do samostatné kategorie AO, tak jak je psána v pravidlech zvláštní část pod kapitolou 3.1.2 vstupují do výpočtu jen objekty, které pro své vymezení vyžadují speciální činnosti (fyzické měření, speciální konsolidace nad rámec jen „pouhého“ nastavení bufferu kolem silnic).

Ano, je možné uvádět variantní řešení, obě však musí splňovat požadavky a jedno musí být označené za preferované. Pokud v průběhu realizace dojde ke změně, je možné způsob zajištění změnit prostřednictvím žádosti o změnu.

Odpověď a.: Zde je nutné zajistit koordinaci s kraji. Tam kde bude snímkování zajišťovat kraj, by nemělo dojít k druhému snímkování stejného území. VPS budou mít k dispozici podkladová data z leteckého snímkování krajů v rozlišení 5 cm, které budou moci využít. Způsobilý může být výdaj pouze v případě potřeby VPS provádět letecké snímkování na území, kde bude prohlášením kraje doloženo, že kraj letecké snímkování provádět nebude.

Odpověď b.: Metoda je uvedena v příloze 2 Výzvy. Výše způsobilých výdajů musí být přiměřená (tedy vyhovuje kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti) a splňovat další pravidla způsobilosti a publicity. Může jít pouze o externí náklady fakturované vysoutěženým dodavatelem, nikoliv o interní náklady nebo ztráty na straně příjemce dotace.

Odpověď c.: Žádná konkrétní metoda není vyloučena ze způsobilých výdajů pokud slouží přímo k účelu dotace a podporované aktivitě dle vymezení způsobilých výdajů (příloha 2 Výzvy), pokud jsou náklady přiměřené (tedy vyhovují kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti), a pokud splňuje další pravidla způsobilosti a publicity.

Odpověď d.: Žádná konkrétní metoda není vyloučena ze způsobilých výdajů pokud slouží přímo k účelu dotace a podporované aktivitě dle vymezení způsobilých výdajů (příloha 2 Výzvy), pokud jsou náklady přiměřené (tedy vyhovují kritériu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti), a pokud splňuje další pravidla způsobilosti a publicity.

Ortofoto ČR pro konsolidaci dat poskytne ČÚZK; data letecké fotogrammetrie, která budou sloužit jako podklad pro pořízení nových dat, poskytnou kraje. Pouze ve výjimečném případě uvedeném v bodě 1.a mohou data pro leteckou fotogrammetrii pořizovat VPS; ani v tomto případě by v projektu neměla být položka pořízení ortofota.

Pokud budou ceny doloženy alespoň dvěma nabídkami a jejích výše nebude násobně vyšší, než je uvedeno v doporučených cenách, a budou mít přesvědčivé odůvodnění, mohou být uznány jako hospodárné. Posouzení bude v konkrétních případech záležet na nezávislých hodnotitelích, a nemůžeme tedy vyloučit krácení.

Použití běžných km považujeme u liniových staveb za akceptovatelné.

Dotaz týkající se možností financování sítí dopravní (DI) a technické (TI) infrastruktury z projektu DTM (Digitálně Technických Map)

Výzva v projektu DTM určuje věcné zaměření výdajů na mapování zařízení dopravní a technické infrastruktury v majetku kraje, obcí, jakož i svazků obcí. Jako nepodporované aktivity výslovně vyjmenovává nákup zpracovaných dat o soukromoprávních vlastnících a jejich technické a dopravní infrastruktuře.

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a veřejné osvětlení je možné mapovat, i pokud  jsou  ve  vlastnictví jiných právnických osob, jež jsou 100% vlastněny kraji nebo obcemi, jakož i příspěvkových organizací obcí nebo kraje.

Projekty DTM nejsou určeny pro plošné pořizování leteckých měřických snímků (LMS), ale především pro pořízení dat digitální technické mapy. Příloha  1 Výzvy – vymezení způsobilých výdajů umožňuje pořízení potřebných podkladů pro pořízení polohopisných dat, vč. metody letecké fotogrammetrie.

Pravidla pro žadatele a příjemce (příloha 4 Výzvy) v kap. 4.3 připomínají, že do způsobilých výdajů může být zahrnuta jen ta část majetku a ostatních výdajů, která odpovídá podílu jeho využití pro řešení projektu. Tedy případné využití letecké fotogrammetrie, resp. LMS jako podkladu pro pořizování dat DTM může být způsobilé pouze v rozsahu, který je přiměřený rozsahu nově zaměřovaných dat DTM touto metodou a pro případy konsolidace dat DTM pouze v nezbytném rozsahu.

Dále je třeba se vypořádat s pravidly řádného finančního řízení a to i ve vztahu k jiným projektům veřejné správy. Pokud je do projektu DTM zahrnuto pořízení těchto podkladů, které potenciálně byly/jsou spolufinancovány z prostředků EU v rámci jiného programu ve prospěch žadatele nebo jiného orgánu veřejné správy, musí žadatel přijmout účinná opatření a zabránit dvojímu nebo křížovému financování a zajistit soulad s pravidly řádného finančního řízení. Pokud toto nelze zajistit, jsou výdaje nezpůsobilé. Zejména jde o vztah k jiným projektům Vašeho kraje, k projektu ČÚZK “Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“, a k projektům Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic na vznik digitální technické mapy.

Doporučujeme zde koordinovat harmonogram projektu kraje s harmonogramem projektu ČÚZK ohledně dostupnosti nově pořizovaného ortofota ČÚZK a toto v maximální míře využít pro konsolidaci. Rovněž je potřeba sladit harmonogram leteckého snímkování ŘSD a SŽ s harmonogramem kraje, aby zde v pořizování LMS nedocházelo k překryvům; své podklady si zúčastněné orgány veřejné správy musejí vzájemně sdílet.

Pořízení ortofotomapy celého území kraje považujeme za nezpůsobilé. Rozsah použití LMS by tedy měl být spíše úzce vymezen a dobře odůvodněn s ohledem na výše uvedené.

Při splnění uvedených podmínek (a samozřejmě i dalších pravidel způsobilosti a pravidel pro výběr dodavatelů), máme za to, že do způsobilých výdajů projektu lze zahrnout nákup některých dalších nezbytných částí LMS, které budou v rámci projektu vyhodnoceny fotogrammetrickou metodou pro pořízení dat DTM.

Pravidla pro způsobilost výdajů letecké fotogrammetrie jsou uvedena v Příloze 4 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory – zvláštní část, kap. 4.3.

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy se použije obdobně i na DTM VPS. Priority uvedené v kap. 2 se vztahují také na infrastrukturu ve vlastnictví státu.

Dne 1.4.2021 byla schválena Metodika speciálně pro veřejnoprávní subjekty, která toto vlastnictví specifikuje.

Jde o splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi IS DTM krajů a IS DTM veřejnoprávních subjektů na vymezeném území, kde bude VPS editorem údajů na základě dohody dle §4b, odst. 7 Zákona o zeměměřictví ve znění zákona 47/2020 Sb. Také jde o splnění požadavku na sdílení mezi IS DTM VPS a IS DMVS.

Data DTM musejí být v plnohodnotném a ničím neomezeném vlastnictví kraje – nemůže jít o žádnou licenci. Máme za to, že nejde o autorské dílo, ale o dílo úřední (§3, odst. a zákona 121/2000 Sb.).

Pokud jde o podklady: Kraj jako příjemce dotace musí mít neomezená majetková práva k využívání objednaných podkladů, které jsou předávány (dle Metodiky pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy kap 6.2)  a musí mít neomezenou možnost s nimi a jejich částmi dále libovolně nakládat, zpracovávat, zveřejňovat, případně je dále bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti či jinak užívat. Toto je možné zajistit například výhradní licencí, případně vlastním licenčním ujednáním, které musí všechna tato práva kraji zaručit.

Přílohy zadávací dokumentace není pro účely kontroly výběrových řízení nutné zpracovávat do jiné podoby. Předpokládáme, že důležité podmínky (např. pro určení rozsahu díla) jsou v dokumentaci vymezeny i jinou než grafickou formou.

Namátková kontrola dat zahrnuje nezávislé geodetické měření a jedná se tak o výsledky zeměměřických činností. Kontrolu provede dodavatel a výsledkem jsou elaboráty podle odrážek v kapitole 8, které jsou součástí příslušné technické zprávy. Obsahují standardní součásti jako je zápisník, výpočet souřadnic, rozbor přesnosti, porovnání s mezními odchylkami. Zejména u DI a TI se uplatní ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti.

Kontrola úplnosti obsahu není spojená s uplatněním měřických, výpočetních ani jiných souvisejících odborných činností a není tak zeměměřickou činností. Kontrolu na straně zadavatele může provést sám kraj, nebo externí firma. Technickou zprávu vypracuje primárně dodavatel, zadavatel připojuje zápis o převzetí, jehož součástí je výstup z provedené kontroly úplnosti na straně zadavatele. Kontrola úplnosti obsahu dat na straně dodavatele je součástí interního procesu, všechny zjištěné nedostatky musí být odstraněny ještě před předáním.

Statistické testování se týká namátkové kontroly dat.

Výstup z kontroly úplnosti obsahu dat je přílohou zápisu o převzetí. Obsahuje výsledky jednotlivých kontrol podle odrážek v bodě 7.1. Elaboráty zmíněné v kapitole 8 se vztahují k namátkové kontrole (statistickému testování) a vyhotovuje je dodavatel.