CZ EN

FAQ – Program Aplikace

Plným úvazkem na projektu se rozumí situace, kdy zaměstnanec má 1,0 úvazek u zaměstnavatele a zároveň 1,0 na projektu (což je 100 % úvazek na projektu, tedy plný úvazek). Obdobně to platí pro situaci, kdy zaměstnanec má 0,75 úvazek u zaměstnavatele a zároveň 0,75 na projektu (což je 100 % úvazek na projektu, tedy opět se jedná o plný úvazek). V tomto případě lze v Rozpisu mzdových nákladů (RMN) uznat náhrady za svátky a dovolenou jako způsobilý výdaj.

Způsob vyplnění kolonek v tabulce RMN je následující:

 

Částečným úvazkem na projektu se rozumí situace, kdy zaměstnanec má 1,0 úvazek u zaměstnavatele, ale z toho na projektu jen 0,6 (což je 60 % úvazek na projektu, tedy částečný úvazek). Obdobně to platí pro situaci, kdy zaměstnanec má 0,6 úvazek u zaměstnavatele, ale z toho na projektu jen 0,3 (což je 50 % úvazek na projektu, tedy opět se jedná o částečný úvazek). V tomto případě nelze v Rozpisu mzdových nákladů (RMN) uznat náhrady za svátky a dovolenou jako způsobilý výdaj.

Způsob vyplnění kolonek v tabulce RMN je následující:

 

Experimentální vývoj a průmyslový výzkum jsou podporované aktivity projektu, které mohou být v jeho rámci vzájemně kombinovány. V tomto směru má program Aplikace jediné omezení, dle něhož musí celkové výdaje na průmyslový výzkum činit maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů. Není tedy možné mít celý projekt složený pouze z výzkumných aktivit. Je však možné mít projekt složený pouze z vývojových aktivit.

Limit 50 % je maximální podíl výdajů na průmyslový výzkum na celkových výdajích za projekt, tj. pokud činí celkové výdaje za projekt např. 10 mil. Kč, výdaje na průmyslový výzkum nesmí být vyšší než 5 mil. Kč. Zbytek budou tvořit výdaje na experimentální vývoj.

Definice průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je uvedena v Příloze výzev – Základní pojmy programu Aplikace. Průmyslový výzkum je obvykle zaměřen na získávání nových poznatků např. k vlastnostem materiálů a součástek, obvykle v laboratorním prostředí. U experimentálního vývoje jde o využívání již dosud známých poznatků za účelem vývoje (konstrukce) nových nebo zdokonalených podporovaných výstupů projektu.

Podporovanými výstupy projektu jsou: prototyp, užitný vzor, průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz a software. Od III. Výzvy jsou podporovanými výstupy rovněž funkční vzorek a certifikovaná metodika.

Realizace projektu na více místech mimo hlavní město Prahu je možná.

Ano může, realizace výzkumu a vývoje však musí probíhat mimo Prahu, v místě registrovaném jako její provozovna (pracoviště).

Nikoliv, konsorcium může být složeno i z několika podniků bez účasti výzkumné organizace.

Ano, po ukončení věcného hodnocení Žádosti o podporu na základě změnového řízení schváleného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Není možné měnit hlavního žadatele/příjemce podpory.

Malý podnik má v případě účinné spolupráce skutečně nárok na 80% podporu u výdajů vztahujících se k průmyslovému výzkumu a 60% podporu u výdajů vztahujících se k experimentálnímu vývoji. Omezení 70 % se vztahuje k výdajům všech členů konsorcia. Jedná se o vážený průměr měr podpory všech jeho členů.

Dle Metodického pokynu č. 1, který je dostupný u jednotlivých výzev programu Aplikace mohou být výdaje univerzity, za předpokladu splnění podmínek v Pokynu uvedených, hrazeny z veřejných zdrojů.

Pokud je záměrem žadatele získat zvýhodněnou míru podpory za účinnou spolupráci, musí v případě spolupráce s výzkumnou organizací (VO) nést tato VO minimálně 10 % způsobilých výdajů projektu. Spolupracuje-li žadatel s dalším podnikem, k naplnění definice účinné spolupráce nesmí ani jeden ze členů konsorcia nést více jak 70 % způsobilých výdajů projektu a jeden z nich musí být malým, či středním podnikem.

Pokud záměrem žadatele není získat zvýhodněnou míru podpory za účinnou spolupráci, musí všichni členové konsorcia nést alespoň nějaké náklady projektu. Konkrétní procento stanoveno není.

Veškeré finanční toky jdou přes žadatele, který přeposílá patřičnou část podpory partnerům projektu. Rovněž Žádost o platbu podává žadatel za všechny členy konsorcia, nikoliv každý člen konsorcia zvlášť.

Dotace je proplácena mírou podpory, která je uvedena v systému IS KP14+, tj. mírou představující vážený průměr za všechny členy konsorcia a za celý projekt.

Tato míra podpory (a podle ní vypočtená výše dotace) se může lišit od průměrné míry podpory za jednotlivé etapy, či za jednotlivé subjekty dle Rozpočtu xls v závislosti na poměru PV/EV v dané etapě.

V tomto případě doporučujeme, aby žadatel vyplatil partnerům projektu dotaci dle Rozpočtu xls (skutečné ZV daného subjektu násobené jeho mírami podpory dle Výzvy) a sám nesl náklady/přebytky z rozdílu mezi průměrnou mírou podpory za celý projekt a mírou podpory za danou etapu. Pokud žadatel a případní partneři projektu vyčerpají v rámci celé doby jeho realizace veškeré plánované výdaje projektu, měli by se na jeho konci dostat na průměrnou míru dotace uvedenou v systému IS KP14+ a tedy celková proplacená dotace by měla odpovídat částce v systému IS KP 14+ a v Rozpočtu xls.

Ano, existuje omezení u položky ostatní režie. Výdaje v položce ostatní režie (bráno zvlášť za výzkum a vývoj) mohou tvořit max. 15 % z položky mzdy a pojistné.

Do režií lze zahrnout služby, které souvisí s realizací projektu, na rozdíl od nákladů na smluvní výzkum a konzultační činnost však mají povahu trvalých, či opakujících se činností nebo neslouží výlučně k potřebám realizovaného projektu, např. náklady na spotřebu energií, vodné, stočné, telefonické služby, náklady spojené s využíváním internetu, opravy, seřízení, pronájem zařízení využívaného pro účely projektu, nájemné atd.

Z materiálu lze do ostatních režií zahrnout materiál související s realizovaným projektem, jehož využití však není omezeno čistě pro účely daného projektu, tj. takový, který lze např. využít opakovaně i pro jiné účely. Příkladem jsou kancelářské potřeby.

Do ostatních režií nelze zahrnout mzdy pracovníků, které nejsou uznatelné v rozpočtové položce mzdy a pojistné, neuvádí-li Výzva výslovně něco jiného. Do ostatních režií lze zahrnout cestovné, které se nevykazuje v rozpočtové položce mzdy a pojistné.

Patent je možné v programu Aplikace zahrnout do způsobilých výdajů pouze v případě nákupu licence, která je nezbytná pro realizaci projektu. Zde se jedná o výdaj v rámci smluvního výzkumu. Právní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví či nákup služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení patentu nejsou způsobilé výdaje programu Aplikace, nýbrž programu Inovace – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Ano, za předpokladu, že na jejich pořízení nebyla použita žádná podpora z veřejných zdrojů a příjemce je výši odpisů schopen doložit účetními doklady, jejichž důkazní hodnota pro způsobilost nákladů je rovnocenná fakturám. Příjemci podpory si přitom mohou nárokovat pouze odpisy za dobu realizace projektu.

Záleží na konkrétní náplni práce uvedené v pracovní smlouvě. Uznatelné jsou výdaje na tuto pozici za předpokladu, že výkon jeho práce přímo souvisí s realizací výzkumu a vývoje. V případě, že tato osoba bude na projektu pracovat polovinu své pracovní doby, žadatel si v rámci nákladů projektu může nárokovat polovinu jeho mzdy a pojistného.

Příjemci dotace dokládají ke mzdovým nákladům dodatky k pracovním smlouvám/popis pracovního místa jednotlivých pracovníků, z něhož bude zřejmé zařazení daného pracovníka na projekt, souhrnné mzdové tabulky (rozpis mzdových nákladů) a výkazy práce za jednotlivé pracovníky. Vzor souhrnných mzdových tabulek a výkazu práce je zveřejněn na webových stránkách API u jednotlivých výzev.

Příjemce dotace může využít i vlastní výkaz práce. Ten by však měl obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny ve vzoru. Forma může být jiná. Doporučujeme využívat výkazy práce zveřejněné na stránkách API s měsíčním vykazováním, nikoliv denním pro urychlení kontroly Žádostí o platbu.

Žadatel má povinnost vypsat výběrové řízení v případě zakázek nad 500 tis. Kč bez DPH u zadavatele, který není sektorovým, dotovaným nebo veřejným, a zakázek v předpokládané hodnotě nad 400 tis. Kč bez DPH u zadavatele, který je sektorovým, dotovaným nebo veřejným u položek služby poradců, expertů a studie, náklady na smluvní výzkum a konzultační služby a materiál. Od 23. 10. 2019 se mění hranice na 500 tis. Kč a 2 mil. Kč.

Nejprve je potřeba určit míru podpory na danou zakázku. Tj. příjemce dotace určí, zda daný výdaj spadá pod průmyslový výzkum, nebo experimentální vývoj.

Předpokládejme střední podnik bez účinné spolupráce, u něhož činí míra podpory na PV 60 %, míra podpory na EV 35 %. 2 mil. Kč z předpokládané hodnoty zakázky budou spadat do PV a 1 mil. Kč do EV. Potom míru podpory na danou zakázku vypočítáme:

2 000 000*0,6 + 1 000 000*0,35 = 1 200 000 + 350 000 = 1 550 000

1 550 000/3 000 000 = 0,5166 (51,66 %)

Jedná se tedy o dotovaného zadavatele, který u zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 mil Kč má povinnost postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách.

Upozorňujeme, že zakázkou jsou myšleny spolu související zakázky za celý projekt. Na začátku realizace projektu je proto potřeba identifikovat všechny spolu související zakázky za celý projekt (za všechny členy konsorcia dohromady) a dle toho určit předpokládanou hodnotu zakázky.

Vzájemná fakturace mezi dvěma členy konsorcia není možná. Tyto výdaje budou považovány za nezpůsobilé. Buď si náklady na danou činnost nárokuje v rámci Žádosti o platbu její vykonavatel jako příjemce dotace (podání Žádosti o platbu jako i vyplacení dotace půjde přes žadatele), nebo se bude jednat o smluvní výzkum, a potom firma vykonávající tuto činnost nebude příjemcem dotace a proplacení dotace za tyto výdaje si bude nárokovat firma, pro níž byl daný úkon vykonán (příjemce dotace).

Od III. Výzvy dokládají členové konsorcia k Žádosti o podporu pouze návrh smlouvy, který nemusí být podepsaný.

Návrh konsorciální smlouvy musí od III. Výzvy obsahovat povinné zákonné náležitosti a způsob nakládání s výsledky VaV, přičemž je nutné, aby možnost nakládání s výsledky VaV měli všichni členové konsorcia. Vzor smlouvy/návrhu smlouvy k dispozici není. Veškeré další náležitosti si musí ošetřit partneři mezi sebou.

Jako způsobilý výdaj je možné považovat takové zkoušky, které vedou k ověření vlastností vyvíjeného prototypu, zda splňuje definované parametry stanovené výzkumem a vývojem. V případě, že se jedná o zkoušky, které mají za cíl ověřit, zda daný výrobek splňuje normy stanovené určitou zemí, případně mezinárodní standardy, jedná se o zkoušky, které již nejsou předmětem projektu v programu Aplikace, ale týkají se již ukončeného VaV daného produktu.