Úspory energie – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

24. 11.

2020

Zahájení příjmu

24. 11. 2020

14:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2021

14:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Upozornění pro žadatele a příjemce

15. 4. 2021: S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie (ÚE) na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u VI. výzvy ÚE do 30. 6. 2021 (14:00 hod.).
Žadatele o dotaci zároveň upozorňujeme, že žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 mohou být po vyhodnocení automaticky zařazeny do zásobníku projektů a v takovém případě jim bude vydáno Rozhodnutí pouze v případě dostatečného množství volných finančních prostředků. Současně upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě, nebo jejích přílohách zůstávají v platnosti.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace na projekt je 500 tis. Kč.

Maximální výše dotace na projekt je 200 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik až do výše 50 % prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik až do výše 40 % prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik až do výše 30 % prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • náklady na organizaci výběrového řízení
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Úspory energie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Specifika a omezení:

 • žadatelem mohou být podniky s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu
 • v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen
 • projekt může být realizován na území České republiky, mimo NUTS 2 Praha