Technologie – Výzva XIII

Vyhlášení výzvy

01. 10.

2020

Zahájení příjmu

02. 12. 2020

10:00:00

Ukončení příjmu

02. 03. 2021

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Oznámení pro žadatele:

14. 10. 2021: Výměna Přílohy č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část. Důvodem aktualizace Pravidel je změna procesu kontroly Ratingu, budou akceptovány i Výkazy za aktuální období, kdy nebylo podáno daňové přiznání (DP). V těchto případech žadatel před vydáním RoPD doloží, že na Finanční úřad DP podal a na základě hodnot z finančních výkazů nedochází ke změně bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení.

15. 9. 2021: Rozhodnutím náměstka ministra došlo k navýšení alokace z původní 0,55 mld. Kč na 1,55 mld. Kč.

19. 10. 2020: Aktualizace přílohy č. 4. Pravidla pro žadatele a příjemce. Důvodem aktualizace  je změna procesu kontroly Ratingu, budou akceptovány i Výkazy za aktuální období, kdy nebylo podáno daňové přiznání (DP). V těchto případech žadatel před vydáním RoPD doloží, že na Finanční úřad DP podal a na základě hodnot z finančních výkazů nedochází ke změně bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení.

2. 10. 2020: V příloze č. 4_Pravidla pro žadatele a příjemce – Zvláštní část, došlo k aktualizaci Podnikatelské osnovy, která byla doplněna o podkapitolu 2.1.1 vázající se na prokázání podmínky splnění definice počáteční investice uvedené v textu výzvy kap.5.1 f).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP

FAQ:

 • často kladené dotazy programu technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • Počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených v Příloze Výzvy č. 2 Podporované kategorie CZ-NACE, Část A.
 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v některém z odvětví uvedených v Příloze Výzvy č. 2 Příloha I Smlouvy o EU, Část B