Spolupráce – Technologické platformy – Výzva III

Vyhlášení výzvy

31. 05.

2019

Zahájení příjmu

10. 06. 2019

08:00:00

Ukončení příjmu

10. 09. 2019

15:59:59

Uzavřená výzva

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oznámení pro žadatele

Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Projekt musí obsahovat naplánované aktivity a definovat jednotlivé výstupy v rámci hlavních podporovaných aktivit dle bodu 3.1 Výzvy, tj. za aktivity A), B) i C), nelze realizovat např. pouze jednu z aktivit.

 • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

A) v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění pokročilých technologií

B) navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými a inovačními platformami (ETIP) nebo obdobným strategickým partnerem na evropské úrovni

C) koordinace českých českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

 • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, technologický foresight a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj; podporováno je další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 2 a 12 Výzvy; demonstrativní výčet podporovaných právních forem stanovuje text Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých výdajů
 • min. absolutní dotace pro jeden projekt:  500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • mzdy a pojistné; hardware a software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace; nájem; dodatečné režijní náklady

Systém sběru žádostí:

 • kolový

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Spolupráce – Technologické platformy k dispozici ZDE.
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • TP sdružuje podnikatelské subjekty, instituce terciárního vzdělávání a organizace pro výzkum a šíření znalostí, jejichž aktivity úzce souvisejí s předmětem řešení projektu a jejichž počet i složení je významné vůči oboru působnosti na národní úrovni
 • ve smlouvě o založení/stanovách jsou definovány hlavní a vedlejší cíle TP, které jsou v souladu s cíli programu
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce); projekty podpořené v předchozích výzvách v rámci programu Spolupráce – Technologické platformy se nesmí časově překrývat s projekty předloženými v III. Výzvě programu Spolupráce – Technologické platformy