Proof of Concept – Výzva II

Vyhlášení výzvy

20. 12.

2018

Zahájení příjmu

04. 01. 2019

00:00:00

Ukončení příjmu

06. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory:

Pro aktivitu 3.1a):

– Maximální míra veřejné podpory je 60% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky.

– Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy.

Pro aktivitu 3.1b):

– Maximální míra veřejné podpory je 35% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy pro střední podniky, resp. 45% pro malé podniky.

– Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy.

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1 a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1 b).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Podporovány jsou dva typy projektů:

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pro aktivitu 3.1 a):

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

Pro aktivitu 3.1 b):

 • náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje v souladu s čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; kategorie nákladů jsou uvedeny ve Výzvě, bod 5.2 Vymezení způsobilých výdajů
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Specifika a omezení:

 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě; pro ověření bude žadatel používat přílohu Výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu)

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Soubory