Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

31. 07. 2020

15:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Oznámení pro žadatele

S ohledem na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a přetrvávající problematická zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení termínů pro příjem žádostí – nové datum je 31. 7. 2020. Termín pro doložení povinných příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je datum 28. 6. 2021.

 

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 28. 6. 2020 – 15:00. K doložení příloh požadovaných k podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoven maximálně možný termín do 90 dnů od předání informace o schválení projektu žadateli. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 28. 6. 2021. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Dne 11. února 2020 došlo k navýšení alokace V. výzvy z 50 na 150 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení elektromobilu
 • BEV – bateriové elektrické vozidlo
 • EREV – Extended Range Electric Vehicle
 • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity