CZ EN

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2020

15:00:00

Otevřená výzva

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Oznámení pro žadatele

Dne 11. února 2020 došlo k navýšení alokace V. výzvy z 50 na 150 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • pořízení elektromobilu
 • BEV – bateriové elektrické vozidlo
 • EREV – Extended Range Electric Vehicle
 • pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
 • k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity