Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V

Vyhlášení výzvy

16. 07.

2019

Zahájení příjmu

16. 10. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

16. 03. 2020

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Upozornění pro žadatele a příjemce

12. 3. 2021: Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aktualizoval Přílohu č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů. Aktualizace souvisí se změnou v metodice, v dokumentu jsou uvedeny červeným písmem.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území dle kap. 8 Výzvy, bodu 1
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit; v případě, kdy příjemce není v okamžiku podání Žádosti o podporu vlastníkem dotčených objektů (nemůže prokázat svá vlastnická práva), má za povinnost stát se jejich vlastníkem nejpozději k okamžiku schválení 1. Žádosti o platbu v 1. stupni
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)
 • Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nemovitosti k dispozici ZDE
Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 70 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)