CZ EN

FAQ – Program Nemovitosti

Údaje uvádějte podle Vámi zvoleného účetního období společnosti tak, aby byla zachována kontinuita podávaných informací v rámci projektu. Tj. v 1. Zprávě o udržitelnosti (ZOU) uvádějte informace za období následující po tom, které jste komentovali v ZZOR (zpráva k závěrečné žádosti o platbu). Nové údaje, resp. jejich zvýšení/snížení vztahujte ke stavu před zahájením realizace projektu.

Většinu informací lze najít ve finančních výkazech, případně příloze účetní závěrky, jednotky jsou tak jednoznačně dané.

  1. Zvýšení/změna objemu výroby
  2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
  3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
  4. Zvýšení/zlepšení efektivnosti výroby

Příjemce uvede vyjádření k ukazatelům v textové části zpráv (ZOR/ZZOR/ZOU/ZZOU).

Efektivnost pro účely vykazování definujeme jako přínosy realizované investice ve vztahu k dotační podpoře. Požadujeme krátký slovní komentář, zda Vám finanční podpora meziročně pomohla ke zvýšení obratu, posílení konkurenceschopnosti (ať již jakkoliv), zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance, případně jakékoliv další pozitivní/negativní dopady realizace investice.

Není, Výzva III nepožaduje tento typ dokumentu ani jiný. Do 22. 5. 2019 je ale nutnou podmínkou mít již vyřízené a připravené k předložení Stavební povolení v nabyté právní moci.

Znalec zpracuje posudek dle zákona o Oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění. Odhadce zpracuje běžným způsobem ocenění, kde použije všech třech oceňovacích metod (pokud to povaha nemovitosti umožňuje) a stanoví obvyklou cenu. Posudek bude zpracován na všechny dotčené nemovitosti. V rámci aktivity „Rekonstrukce objektu“ postačí ocenění pouze budov, jež jsou předmětem projektu a pozemků těmito budovami zastavěných.

Podpořená nemovitost nesmí být využívána k nepodporovaným činnostem. Musí vzniknout vždy min. 500m2 podporované plochy a nepodporovaná plocha včetně způsobilých výdajů bude krácena.

Příklad: Žadatel spadající do kategorie malého podnikatele s projektem o velikosti 2000m2 a způsobilými výdaji 10.000.000,-Kč, který bude mít nepodporovanou činnost na 75 % podlahové plochy, bude krácen o 75 % způsobilých výdajů, tzn. 2.500.000,-Kč a výše dotace 1.125.000,-Kč.

Nikoliv, Výzva III vyžaduje pouze PENB.

Nikoli, tato skutečnost bude znamenat zamítnutí celého projektu. Krátit, resp. vyloučit z projektu bude možné pouze ty objekty, které jsou samostatné a mají své parcelní číslo, pokud toto krácení nebude mít vliv na splnění podmínky min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu.

Nikoli, nesplnění této povinnosti povede k zamítnutí projektu.

Žadatel doloží situační nákres či samostatný plán, v němž jednoznačně (např. různými barvami) označí části objektu/ů a jejich využití. Správnost tohoto rozdělení bude ověřena na podkladě projektové dokumentace.