Nemovitosti – Výzva III

Vyhlášení výzvy

22. 06.

2018

Zahájení příjmu

22. 10. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

22. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Upozornění pro žadatele a příjemce

12. 3. 2021: Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aktualizoval Přílohu č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů. Aktualizace souvisí se změnou v metodice, v dokumentu jsou uvedeny červeným písmem.

8. 8. 2019: Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů ve Výzvě III programu Nemovitosti o navýšení stávající alokace, tj. 1,4 mld. Kč, na 1,88 mld. Kč.

Výše uvedený limit se automaticky zvýší v případě, pokud v pořadí projektů seřazených dle bodového hodnocení budou za posledním projektem, na který vystačí navýšená alokace, následovat další projekty se stejným počtem bodů tak, aby i tyto projekty byly při zachování rovného přístupu k projektům totožné kvality plně podpořeny.


Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat na úrovni programu Nemovitosti plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 1. 1. 2019 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. zvýšení/změna objemu výroby,
 2. zvýšení podílu exportu na výkonech,
 3. zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu,
 4. zvýšení/zlepšení efektivnosti výroby.

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), uvádějte, prosím, do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podložte relevantními podklady, případně na ně odkažte, pokud tyto jsou umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky; cílová skupina je definována v textu Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 30 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • projekt rekonstrukce objektu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Systém sběru žádostí:

 • průběžný