Marketing – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

19. 12.

2018

Zahájení příjmu

01. 03. 2019

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2019

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Upozornění pro žadatele:

Informace ke změnám veletrhů konajících se v době pozastavení hodnocení projektů z důvodu vyčerpání alokace:

V projektech, u kterých bylo pozastaveno hodnocení (žadatelům byla tato informace zaslána depeší v září 2019) a byly znovu vráceny do hodnotícího procesu, bude možné posunout termín konání veletrhu (případně jeho výměna za jiný), který proběhl v době pozastavení hodnocení a žadatel se ho nezúčastnil. Tuto změnu provede žadatel v rámci vrácení projektu k doplnění ze strany API během kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektu.

 

Aktualizováno dne 9. 6. 2020

Řídící orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace ve Výzvě IV programu Marketing – Individuální účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích o dalších 80 mil. Kč, tj. na 340 mil. Kč.

 

Vážení žadatelé,

na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, si vás dovolujeme informovat, že v současné době překročil příjem Žádostí o podporu podaných do Výzvy IV programu Marketing výši plánované alokace 200 mil. Kč. Další přijaté Žádosti o podporu budou řazeny do tzv. zásobníku projektů a budou hodnoceny postupně do výše disponibilních prostředků alokovaných na tuto výzvu. Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu tj. 400 mil. Kč, nejpozději však 31.5.2019.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace 200 tis. – 4 mil. Kč
  • max. míra podpory: 50 % ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
  • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku; způsobilým výdajem je dále parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění – tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště
  • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
  • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem

Specifika a omezení:

  • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo NUTS 2 Praha; rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu

Systém sběru žádostí:

  • průběžný