Inovační vouchery – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

17. 12.

2018

Zahájení příjmu

02. 01. 2019

09:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Upozornění pro žadatele a příjemce

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha, tedy především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného snížení výkonu ekonomiky
 • v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (tj. nezabývá se problematikou „sucha“).
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.
Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Inovační vouchery k dispozici ZDE.
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ; žadatel může předložit v rámci této Výzvy maximálně 3 projekty, nicméně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat; v případě, že bude zjištěno, že byl jeden projekt rozdělen do více žádostí o podporu, nicméně měl být podán pouze v jedné žádosti o podporu, má API právo žadatele vyzvat ke sloučení žádostí o podporu do jedné a od ostatních požadovat odstoupení
 • žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat; sčítají se předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá příjemce pořídit v průběhu podávaných projektů; shodné i obdobné činnosti či nerozdělitelné služby realizované v rámci podaných projektů musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip účelu“); realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku
 • žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku