Aplikace – Výzva III

Vyhlášení výzvy

29. 11.

2016

Zahájení příjmu

20. 01. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

20. 04. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Oznámení pro žadatele

14.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příručka administrace žádostí o platbu.

 


Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

Vážení žadatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že se podařilo vyjednat výrazné zjednodušení implementace programu Aplikace, které se týká zejména administrace žádostí o platbu u projektů, u kterých se uplatňuje více měr podpory a tzv. směsný poměr, který spočívá v uplatnění váženého průměru, kdy se na počátku projektu vypočte z rozpočtových položek a měr podpor jedna průměrná míra podpory, která se poté uplatňuje na všechny výdaje projektu ve všech etapách. Riziko může nastat v etapách, kde výdaje z položky s nižší mírou podpory (v programu Aplikace experimentální vývoj) převažují nad položkami s vyšší mírou podpory (v programu Aplikace průmyslový výzkum). V takovém případě bude Řídicí orgán krátit eventuální překompenzaci (přeplatek) při závěrečné žádosti o platbu. Auditní orgán bude v rámci auditů tuto překompenzaci posuzovat jako podporu poskytnutou ex ante na průmyslový výzkum. Odpadá tedy nutnost řešit případné přeplatky v rámci jednotlivých etap projektu.


Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb.

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, se týká pořízení služeb pro účely projektu v oblasti výzkumu a vývoje a umožňuje žadatelům o dotaci /příjemcům dotace upustit od povinnosti vypsat výběrové řízení na pořízení výše zmíněných služeb za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Výběr z těchto 2 možností je podmíněn dobou uzavření smluvní dokumentací, tj. v době platnosti zákona č. 137/2006, nebo zákona č. 134/2016, protože realizace některých projektů z dále uvedených programů byla již zahájena. Ustanovení Řídícího orgánu OP PIK tedy teoreticky mohou využít žadatelé o dotaci/příjemci dotace v programech Aplikace, Spolupráce – Klastry – kolektivní výzkum a Proof of Concept. Dále upozorňujeme na účinnost tohoto oznámení. Je ji třeba vnímat tak, že se vztahuje nejen na všechny žádostí o platbu (příjemce využívá výjimku) podané po 26. 3. 2018, ale i pro všechny již podané  žádosti o platbu (příjemce využívá výjimku), kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Více informací naleznete v novince na webu API, případně v původní zprávě na webových stránkách MPO.


Informace pro žadatele – možnost zapojení do sítě IraSME

19. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 29. března 2017.

Žádosti jsou přijímány prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce http://www.ira-sme.net/. Výzva je určena pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Belgie, Německo, Rakousko, Česká republika, Rusko, Francie (Hauts-de-France).

Žadatelé musí zajistit splnění obou následujících kroků:

 • podání společného mezinárodního projektu do sítě IraSME prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.ira-sme.net (za podání projektu s informacemi o všech mezinárodních účastnících zodpovídá zvolený koordinátor projektu)
 • podání Žádosti o podporu do Výzvy III programu Aplikace s požadovanou dotací za oprávněné žadatele z ČR do 20. dubna 2017

Více informací naleznete v příloze zde.


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé, Vážení příjemci podpory,

s ohledem na skutečnost, že přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace je Rozpočet projektu, je nutné sledovat překročení/nedočerpání výdajů uvedených u jednotlivých rozpočtových položek v rámci každé etapy.

Před zahájením editace žádostí o platbu je nutné v případě nesouladu požadovaných výdajů v žádosti o platbu se schváleným Rozpočtem nejdříve kontaktovat svého projektového manažera prostřednictvím depeše, který navrhne další postup.

Děkujeme za spolupráci.


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé,

Ve Výzvě I programu Aplikace byla aktualizována příloha Výkaz práce projektového pracovníka v projektu Aplikace. V dokumentu byl doplněn řádek Dovolená PV/EV s komentářem, jak vyplnit dovolenou ve Výkazu práce projektového pracovníka a v dokumentu Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné.

Dále byl zveřejněn nový dokument Přehled řešitelského týmu. Tabulka slouží především pro účely žádosti o změnu, jejímž předmětem je změna členů řešitelského týmu, výše úvazků jednotlivých členů týmu na projektu nebo za etapu, či výše mzdy pracovníků za práci na projektu. Žadatele/příjemce podpory, kteří plánují podat žádost o změnu z výše uvedených důvodů, žádáme, aby tabulky využívali. Využívání tabulky jim ulehčí práci při vyplňování žádosti o platbu a projektovým manažerům zrychlí proces administrace při kontrole těchto žádostí. Tabulka může být využita také pro zpřehlednění informací k řešitelskému týmu či pro rozpis plánovaných mzdových nákladů. Tabulka není uzamčena, žadatelé tedy mohou např. namísto položky Měsíční mzda změna uvést výši mzdy za celý projekt a pod tím vytvořit součtový řádek.

Děkujeme za spolupráci.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě
 • pokud je žadatel velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Soubory