Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů OP PIK

26. 02. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, oznamuje, že příjemce dotace, v případě uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kromě standardních dokladů k žádosti o platbu navíc doloží:

1. Vlastní zdůvodnění užití výjimky a technické či věcné odůvodnění toho, v čem jsou podmínky pro užití výjimky splněny.

2. Příjemce rovněž předloží potvrzení s odůvodněním od advokáta zapsaného u České advokátní komory, že jeho postup při uplatňování výjimky dle ustanovení § 29 písm. r) ZZVZ bezvýhradně naplňuje podmínky zákona č. 134/2016 Sb.

Tato povinnost nabývá účinnosti v rámci relevantních žádostí o platbu podaných od 26. 3. 2018 a dále pro všechny již podané relevantní žádosti o platbu, kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Příjemci, kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena, budou vyzváni k předložení výše uvedených dokladů prostřednictvím depeše v MS2014+.

Upozorňujeme, že výše uvedená povinnost se rovněž vztahuje i na případy uplatnění výjimky podle dříve platného zákona č. 137/2006 Sb. § 18 písm. c).

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, se týká pořízení služeb pro účely projektu v oblasti výzkumu a vývoje a umožňuje žadatelům o dotaci /příjemcům dotace upustit od povinnosti vypsat výběrové řízení na pořízení výše zmíněných služeb za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Výběr z těchto 2 možností je podmíněn dobou uzavření smluvní dokumentací, tj. v době platnosti zákona č. 137/2006, nebo zákona č. 134/2016, protože realizace některých projektů z dále uvedených programů byla již zahájena. Ustanovení Řídícího orgánu OP PIK tedy teoreticky mohou využít žadatelé o dotaci/příjemci dotace v programech Aplikace, Spolupráce – Klastry – kolektivní výzkum a Proof of Concept. Dále upozorňujeme na účinnost tohoto oznámení. Je ji třeba vnímat tak, že se vztahuje nejen na všechny žádostí o platbu (příjemce využívá výjimku) podané po 26. 3. 2018, ale i pro všechny již podané  žádosti o platbu (příjemce využívá výjimku), kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Původní zpráva na webových stránkách MPO.