Služby infrastruktury – výzva I

Vyhlášení výzvy

01. 08.

2023

Zahájení příjmu

09. 08. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

29. 02. 2024

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

12. 12. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně výzvy I aktivity Služby infrastruktury OP TAK. Vzhledem k přibývajícím žádostem o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do I výzvy Služby infrastruktury ze strany potenciálních žadatelů o dotaci, je termín prodloužen do 29.2. 2024 v čase 16:00 hod.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A: Poskytování služeb inovačním malým
a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování
  a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických
  poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií
  a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené
VaI infrastruktury včetně pořízení nového
vybavení nebo budování nové otevřené VaI
infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Pro aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

Pro aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 150 mil. Kč.

Míra podpory:

Aktivita A: 75 % celkových ZV.

Aktivita B: 25 % – 50 % celkových ZV.

Podrobnější informace viz Výzva bod 9.1.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním
  specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení,
  budovy, pozemky, novostavby či technické
  zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

 

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě
  oprávněn předložit maximálně jeden
  projekt pro každou aktivitu.

Míra podpory pro aktivitu B:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné
  infrastruktury dle GBER bodu 91).
 • 25 % velký podnik/ 35 % střední podnik / 45 % malý podnik v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a).
 • Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.

Výše dotace pro aktivitu B:

 • Projekt obsahující stavební práce: 10 – 150 mil. Kč.
 • Projekt neobsahující stavební práce: 5 – 50 mil. Kč.