Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I

Vyhlášení výzvy

31. 03.

2023

Zahájení příjmu

02. 05. 2023

13:00:00

Ukončení příjmu

25. 01. 2024

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

18. 10. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně textu výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM. V textu Výzvy došlo k navýšení celkové alokace na tuto výzvu z původních 3 mld. Kč na 4,1 mld. Kč. Dále došlo k navýšení maximální výše dotace ze současné hodnoty 2 mld. Kč na 2,5 mld. Kč na 1 žádost.

Důvodem pro navýšení výše uvedených parametrů výzvy je snaha poskytovatele dotace zajistit finanční krytí pro všechny podané žádosti a jejich realizaci v plném rozsahu, což bude mít v budoucnu zásadní přínos z hlediska zajištění dalších volných připojovacích kapacit pro obnovitelné zdroje energie. Všechny výše uvedené změny jsou formou revizí zveřejněny v níže uvedených dokumentech. Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 7. listopadu 2023. Změna navýšení maximální výše dotace na jednu žádost se nevztahuje na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahuje na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedené změny.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí.
 • Pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace.
 • Pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže, implementace odečtové a datové centrály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • velké podniky

– licencované subjekty podnikající v energetickém odvětví

– nelicencované subjekty nepodnikající v energetickém odvětví

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do výše 2,5  mld. Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • neinvestiční náklady:

– projektová dokumentace

– inženýrská činnost

– posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí

– posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury

– další náklady související s realizací projektu.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt nebyl zahájen před 1. 1. 2021.
 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v jiném odvětví než Rozvod elektřiny (35.13).
 • Žadatel je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v distribučním území, kde bude projekt realizován.