Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK o zavedení opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

23. 03. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že s ohledem na posílení transparentnosti v oblasti poskytování dotací, předpokládá zavést do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 níže uvedená opatření.

Zavedení těchto povinností je avizováno s dostatečným předstihem, aby potenciální žadatelé měli dostatek času zajistit jejich plnění.

1. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Uvedená povinnost se bude vztahovat pouze na subjekty, které musí účetní závěrku zveřejnit ze zákona.

2. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Upozorňujeme žadatele, že pro rok 2018 je zápis těchto skutečností do registru osvobozen od poplatku.

3. Žadatelem/příjemcem nebude moci být subjekt, který ke dni podání žádosti má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Výše uvedená ustanovení budou začleněna v nově vyhlašovaných výzvách po projednání Monitorovacím výborem OP PIK v 2Q2018.

Původní znění oznámení naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.