Upozornění pro žadatele z programu Úspory energie

12. 12. 2018 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, upozorňuje na nedodržení formální podoby energetického posudku a podnikatelského záměru u projektů z III. a IV. Výzvy programu Úspory energie.

Na základě zkušeností z hodnocení projektů III. Výzvy programu Úspory energie chceme upozornit na povinnosti stanovené v kapitole 9.3) III. a IV. Výzvy:

1) Součástí okrajových podmínek energetického posudku bude vyjádření energetického specialisty ke specifickým podmínkám přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní24:

Poznámkou pod čarou 24 v energetickém posudku musí být potvrzen soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu, pokud jsou pro daný projekt relevantní.

Tento bod mnoho energetických specialistů řeší tak, že uvedou v energetickém posudku příslušnou kapitolu, týkající se vyjádření plnění specifických podmínek a) až v) tam, kde je to relevantní, včetně i odkazu na příslušné deklarování číselného požadavku, například na dodanou energii podle PENB. Toto je nutné zkontrolovat.

2) Žadatel v podnikatelském záměru musí potvrdit soulad navrhovaného projektu s těmito specifickými podmínkami přijatelnosti projektu:

Opakovaně se setkáváme s případy, kdy se energetický specialista k některým bodům nevyjádří, a tím pádem není splněna formální podoba Energetického posudku či podnikatelského záměru. Těmto projektům hrozí vyřazení, a proto důrazně upozorňujeme na vyjádření se ke všem specifickým podmínkám.