Technologie – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

01. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2015

00:00:00

Uzavřená výzva

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností a efektivněji? Jste začínajícím drobným podnikatelem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen program Technologie.

Informace pro žadatele – Výklad pojmu začínající podnikatel:

Vážení žadatelé,

z důvodů častých dotazů a chybovosti žadatelů při podávání žádostí o dotaci ve Výzvě I Technologie podáváme vysvětlení pojmu nový a začínající podnikatel.

Splnění podmínky nového a začínajícího podnikatele (PO, FO) se vztahuje k datu vydání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo je potvrzeno žadatelem, že nepodnikal 3 roky před zahájením současné podnikatelské činnosti (posuzováno k datu podání Žádosti o podporu). Tato podmínka se vztahuje na všechny jednatele i společníky bez rozdílu velikosti majetkových práv ve společnosti.

Za začínajícího podnikatele ve smyslu Výzvy považujeme i žadatele s delší podnikatelskou historií, byla-li jeho činnost po dobu posledních 3 let přerušena nebo pozastavena (posuzováno k datu zahájení současné podnikatelské činnosti).


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES, podnikatelská historie není k datu podání žádosti o podporu starší 3 let

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 100tis. – 225tis. Kč (dle pravidla „de minimis“)
 • max. míra podpory: 45% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora podnikatelských záměrů nových začínajících mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Poskytovatel bude v rámci pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, resp. hmotný nebo nehmotný majetek, a služby související se zprovozněním těchto technologií, a to pouze v případě, že předmětem projektu je i dlouhodobý hmotný majetek.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • celkové výdaje projektu nesmí přesáhnout výši 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel plátcem DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH (pokud není žadatel plátcem DPH)
 • žadatel je povinen při výběru dodavatele postupovat transparentně a nediskriminačně
 • každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální