Smart grids I – Výzva V

Vyhlášení výzvy

31. 07.

2019

Zahájení příjmu

01. 10. 2019

13:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Upozornění pro žadatele

Dle posledního rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 6. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 8. 2023.  Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

 

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 4. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 7. 2023. Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků
 • v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu
 • stavba je považována za dokončenou, jsou-li dokončeny všechny dílčí stavební objekty a technologické soubory stavby; stavební objekt, resp. technologický soubor je považován za dokončený, je-li protokolárně převzat a je-li k němu vydán pravomocný kolaudační souhlas, příp. povolení ke zkušebnímu provozu/povolení k předčasnému užívání stavby, jsou-li tato správní rozhodnutí vydávána, nebo předávací protokol stavby v případě, že k realizaci projektu nebylo potřeba vydávat stavební povolení či jiné dokumenty stavební povolení nahrazující
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP) a velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis)
 • maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Jaké výdaje není možné podpořit (nezpůsobilé výdaje):

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis, dle Nařízení Komise 1407/2013