CZ EN

Smart grids I – Výzva V

Vyhlášení výzvy

31. 07.

2019

Zahájení příjmu

01. 10. 2019

13:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2020

23:59:59

Otevřená výzva

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Upozornění pro žadatele

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 4. 2020Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 7. 2023.

 Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením, že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 odběrných míst zákazníků
 • v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu
 • stavba je považována za dokončenou, jsou-li dokončeny všechny dílčí stavební objekty a technologické soubory stavby; stavební objekt, resp. technologický soubor je považován za dokončený, je-li protokolárně převzat a je-li k němu vydán pravomocný kolaudační souhlas, příp. povolení ke zkušebnímu provozu/povolení k předčasnému užívání stavby, jsou-li tato správní rozhodnutí vydávána, nebo předávací protokol stavby v případě, že k realizaci projektu nebylo potřeba vydávat stavební povolení či jiné dokumenty stavební povolení nahrazující
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP) a velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
 • míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 % ZV (v režimu de minimis)
 • maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách

Jaké výdaje není možné podpořit (nezpůsobilé výdaje):

 • výzkumné, vývojové a pilotní projekty

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis, dle Nařízení Komise 1407/2013